ראב"ע שמות פרק ד[ד, א]
ויען -
הנה השם אמר שיאמינו בו הזקנים רק לא הזכיר ככה. כי ושמעו לקולך אולי לא יאמינו בלב.

[ד, ב]
ויאמר -
זה האות לא נתנו למשה שיאמין, כי כבר נתן לו אות הסנה רק עשה לו האות שיעשה ככה לבני ישראל. על כן כתוב: למען יאמינו והטעם תעשה כן להם. והוא נתן לו בנמצא עמו תמיד. כי מטהו משענתו כמנהג הזקן, כי כדרך רועה לא בא אל פרעה.

ויאמר -
דעת חכמי המחקר:

איך יתכן זה?
והוצרכו לומר להסיר היבושת וכל דבריהם רוח. כי הוא דרך מופת ואינו על דרך התולדת.

[ד, ג]
ויאמר -
אמר יפת:
(קראי)
זה המופת רמז, כי היה בתחלה דבר רך, כמו מטה ונהפך לנחש וכתוב התנין הגדול ובסוף ישוב כבראשונה והיה כלא היה.

[ד, ד]
ויאמר -
האות הראשון מטהו שהוא נמצא בידו והשני בידו.
אמר יפת:
בעבור שחשד ישראל שלא יאמינו נצטרעה ידו אם כן היה ראוי להיות זה האות הראשון.

ור' ישועה אמר:
כי זה רומז לישראל שהיו בתחלה חפשים ונגעם השם בעבודת מצרים והוא ירפאם וישובו חפשים.

[ד, ו]
ויאמר -
הגאון אמר:

כי החיק הוא בית הזרוע. וככה בחיקו ישא. שאהו בחיקך.

ואחרים אמרו:
כי הוא הבגד הסמוך לחזה.

[ד, ח]
והיה -
ידענו כי השם ידע אם יאמינו או לא יאמינו. רק הכתוב דבר כנגד משה, שאם היו מקצת ישראל שלא יאמינו לאות הראשון, יאמינו לאות האחרון.
והכתוב אמר: לקול האות ואין לו קול. רק דברה תורה כלשון בני אדם, כמו: מות וחיים ביד לשון.
ואמר הכתוב: האות האחרון אע"פ שיש שם אות שלישי, בעבור שלא הראה לו עתה רק אלה שני האותות, כי השלישי עתיד לעשותו.

[ד, ט]
והיה -
ואם היו עוד מקצת ישראל שלא יאמינו באות אחרון, תעשה האות השלישי ויאמינו.
וכתיב: ויעש האותות לעיני העם. וזה האות השלישי שהוא והיו לדם ביבשת - הוא חלק מהמכה הראשונה בעשר המכות העתידות להיות.

[ד, י]
ויאמר -
כל המפרשים פה אחד אמרו:

כי פירוש בי לשון בקשה.

ור' יהודה הלוי אמר:
כי הוא דרך קצרה והטעם, בי אדני העון. כלומר עשה בי עונש מה שתרצה והניחני מזה שלא תשלחני. וככה בי אדוני ידבר נא עבדך דבר, עשה בי מה שתרצה והניחני לדבר.

איש דברים -
יודע לדבר צחות שאיננו מתעכב בלשונו בדברו, או מגמגם, או שיכבדו על פיו אותיות ידועות. ומנהג העברים כאשר ירצו להשוות שני דברים או שלשה, יוסיפו מלת גם בתחלה כמו: משול בנו גם אתה גם בנך גם בן בנך.

וטעם שלשום –
לא יאמר תמול כי אם ליום הזה שהוא מדבר בו. והנה שלישי שעבר ליום הזה שהוא מדבר בו, והמ"ם כדרך לשון רבים בעבור היום ואתמולו. ואף על פי שאין השי"ן קמוצה כמשפט, או המ"ם נוסף באחרונה כאשר הוא נוסף בראשונה, ויהי כמשלש חדשים.


גם מאז דברך -
מעת דברך כמו: ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. כי לא סר כובד לשונו רק נשאר כאשר היה. והאומר ששכח לשון מצרים איננו נכון. כי הוא אומר שני דברים: כבד פה וכבד לשון. ועוד נלמוד מתשובת השם: מי שם פה לאדם או מי ישום אלם, שאינו מדבר על לשון מצרים, רק ככה נולד שהיה כבד פה שלא היה יכול להוציא אותיות השפה וכל אותיות הלשון, רק קצתם היה מוציאם בכובד וזה הוא טעם: ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך. אמר שיורינו אשר ידבר מלות שאין שם מאותיות הכבדות על פיו.

[ד, יא]
ויאמר -
הנה מצאנו אלם כנגד שימת הפה.
ועור כנגד פקח.
ונשאר חרש לבדו ואין אחר כנגדו.
והאמת כי מלת פקח כנגד החרש, והעור ככתוב: פקוח אוזנים, לפקוח עינים עורות.

[ד, יב]
ועתה -
הנה לא הבטיחו שיסור כובד לשונו, רק יורנו מה שידבר.

[ד, יג]
ויאמר -
כבר פירשתי, כי כל נא במקרא כמו עתה. וככה: דבר נא באזני העם.
שמע נא יהושע.
יומת נא את האיש הזה.
אוי נא לנו כי חטאנו.

ביד תשלח -
חסר אשר, כאלו הוא כתוב ביד אשר תשלח. כמו: עם לבבם שלם.
והטעם שישלח זה השליחות ביד אהרן אחיו שהוא איש דברים, כי איננו כבד לשון והוא רגיל להינבא לישראל. וכתוב ביחזקאל, כי השם שלח נביא בישראל לפני בוא משה אדוננו, וכתיב: ויאמר ה' אל אהרן לך לקראת משה המדברה.

ועוד:
כי הוא גדול ממנו בשנים אולי יחר לו שיהיה משה שליח אל פרעה, על כן אמר השם: וראך ושמח בלבו.
והנה משה איננו ממאן ללכת רק בתחלה אמר: לא איש דברים אנכי. כי קשה הוא לדבר לפני המלך מי שהוא כבד פה. וחשב כי השם יחדש לו אות להסיר כובד פה. וכאשר השיבו השם והוריתיך ידע כי כובד לשונו לא יסור. הנה תמה משה למה לא ישלח השם אהרן אל פרעה, ובעבור זה אמר: שלח נא ביד תשלח. ומתשובת השם: הלא אהרן אחיך הלוי יתברר לנו כל זה.

[ד, יד]
ויחר -
חלילה להיות פירוש זה הפסוק ויבקש המיתו. כי עתה היה ראוי שיבקש המיתו אם היה ממאן ללכת ולא כאשר הלך כאשר אמרו אחרים. ולמה יבקש המיתו בעת לכתו?!
ואין זה דומה לדבר בלעם גם דבר יעקב איננו כן. ואם טען טוען אנה מצאנו חרון אף שלא חדש שום נזק. הראינו לו ויחר אף ה' בם וילך. ולא בא נזק לאהרן.

וטעם הלוי, שכן היה נודע בישראל הנביא הלוי. כי היה בהם אחרים ששמם כשמו, ודבר זה אין זה גירעון למשה רק מעלה גדולה, כי אהרן יהיה דומה לפה שיוציא דבור הנשמה שאינו נראית, כמו המלאכים שאינם נראים כי אינם גוף.

[ד, טז]
והנה ידמה משה כמעלת המלאך וזהו ואתה תהיה לו לאלהים. והנה אין אלוהים בכל המקרא רק השם הנכבד או מלאכיו הקדושים' כי על ידם יראו מעשה השם בארץ. או קדושי מטה העושים משפטי אלוהים בארץ. וכל אלוהים שהוא עבודת כוכבים דבר הכתוב ככה, לפי מחשבות העובדים כמו אל חנניא הנביא.

[ד, יז]
ואת -
טעם האותות שהפך לנחש לעיני ישראל ולתנין לפני פרעה ולהכות בו את היאור. ולהעלות הצפרדעים ולהוציא הכנים. ולהוריד הברד. ולהביא הארבה. ולהיות החושך:

[ד, יח]
וילך וכו' יתר -
הוא יתרו, כמו גשם הוא גשמו. ושלמה הוא שלמון.
והנה אמר לו שילך לראות אחיו ולא גלה לו הסוד.

[ד, יט]
ויאמר -
אין מוקדם ומאוחר בתורה ופירושו וכבר אמר. וככה: ויצמח ה' אלוהים מן האדמה. ורבים כאלה הנה עתה בהשיבו צאן יתרו אליו, הבטיחו השם שילך בלי פחד למצרים כי מת פרעה ועבדיו שהיו יודעים דבר המצרי. וזהו: וימת מלך מצרים. כי כל הימים שהיה חי לא היה נכון להיות משה שליח אל פרעה.

[ד, כ]
ויקח -
לא ידענו אם נולד גרשום בימי בחורותיו ובברחו אל מדין. או בזקנתו. ואל תסמוך אל דברי הימים של משה כי הבל כל הכתוב בו. ובנו השני הוא אליעזר נולד עתה בהנבאו. וחשב להוליך אשתו ובניו למצרים ושיצאו יחדו עם ישראל ולא הייתה עצה נכונה, כי הוא בא להוציא ישראל. והם יראו שבא עם אשתו ועם בניו לגור שם.
ואל תתמה איך יחשוב נביא בדברי העולם דבר שאיננו נכון, כי הנה מצאנו דוד ששאל אל נתן הנביא היש ישר לבנות בית לשם. והוא השיב: כל אשר בלבבך עשה וה' עמך. ובלילה נאמר לו בנבואה שיאמר אל דוד שהוא לא יבנה הבית.
והוצרכו הזקנים לתרגם על החמור. על נושא אדם. בעבור שהוא דרך גירעון שתרכב אשת הנביא על חמור אחד היא ושני בניה.

ויפת אמר:
כי הוא שם המין. כמו ויהי לי שור וחמור.
ולא דבר נכונה, כי אין זה מקום להזכיר שם המין רק הוא כמשמעו והחמורים שהם במצרים יקרים ונכבדים מהפרדים.
ואין לתמוה אם רכב גרשם בנו אחריה. אולי קטן היה והיה אליעזר בחיקה, כי עוד לא נמול.

והטעם וישב ארצה מצרים, כי הוא לבדו שב, כי כאשר פגש השם את משה נימול אליעזר. ובהתרפאו שבה צפורה עם בניה אל אביה ומשה הניחם ושב למצרים.
ואמר על המטה מטה האלהים - בעבור האות שנעשה בו.

ומטה האלהים –
הוא מטה משה והוא מטה אהרן, כי בידו היה כאשר עשה בו האותות. ושב עתה לפרש בעבור שהזכיר מטה האלהים מה שאמר השם למשה כל המופתים, שהוא עתיד לעשות במצרים והזכיר לו אות שיצאו בעבורו ממצרים, היא מכת בכורות.

והנה ויהי בדרך במלון -
היה ראוי להיותו דבוק עם ויקח משה את אשתו ואת בניו. ורבים כזה בתורה. כמו שלם ישלם ואם אין לו. כי הוא דבוק עם: חמישה בקר ישלם תחת השור:

[ד, כא]
ויאמר -
זה אמר לו במדין והנה הודיעו כי השם יחזק את לבו ולא ישלחם, בעבור כל המופתים שיראם עם המופת האחרון.

[ד, כב]
ואמרת -
טעם בני בכורי
זה הגוי שעבדוני אבותם בתחלה ואני חומל עליו כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו, ואתה לקחתו לעבד עולם. על כן אני אהרוג את בנך בכורך.

[ד, כג]
ואמר -
הנה אמרתי אליך פעם אחר פעם לשלח את בני לעבדני להקריב לי זבחים, ואתה מאנת לשלחו על כן אענשך.
וחסרי דעת חשבו, כי עם משה ידבר וזה שגעון.
ועוד: כי אליעזר אינו בכור משה.

[ד, כד]
ויהי בדרך -
היתה קבלה בידם שלא יומל הבן ביום השמיני אם הוא חולה, או הוא בדרך שאין יכולת במוליכו להתעכב. ובעבור כי משה לא יוכל להתעכב בשליחות השם. ראה בעצתו שלא יומל כי יסתכן הנער אם יוליכו אותו בדרך. והנה שלח השם מלאך להזכיר משה שיניח עצתו ויומל הנער וילך לו לבדו. והנער יהיה עם אמו עד שיתרפא.

והנה טעם ויפגשהו, שבא חולי על משה מהשם שלא עלה על לבו. וזהו ויבקש המיתו אם לא יומל בנו. ובעבור שאחזתו רעדה לא יוכל הוא למולו ומלה אותו צפורה, כי הוא גלה לה זה הסוד.
ואל תתמה בעבור שהוא כתוב: ויפגשהו ה'. כי מלאך ה' הוא. וכמוהו: וה' הולך לפניהם יומם ושם כתוב: ויסע מלאך האלהים.

ורב שמואל בן חפני אומר:
חלילה להיות השם מבקש להמית משה שהולך בשליחותו להוציא עמו. רק בקש להמית אליעזר. והוא סימן ויפגשהו גם המיתו. ואחרי כן פירש שהוא אליעזר. על כן כתיב: את ערלת בנה ולא הזכירו בתחלה. כי עוד לא נקרא שמו. וכמוהו ויהי בלדתה ויתן יד:

[ד, כה]
ותקח צפורה צור -
דבר חד. כמו: חרבות צורים שהם חדים. וכמוהו: אף תשיב צור חרבו.

וטעם ותגע לרגליו –
לפי דעתי:
לרגלי משה כדרך וראה הדם על המשקוף ולא יתן המשחית. ע"כ וירף ממנו ממשה שסר החולי והרעדה.

ורב שמואל אמר:
כי לרגליו - לרגלי אליעזר גם כן וירף ממנו.
א"כ יש להשיב עליו אם החלי היה על אליעזר איך מלה אותו להוסיף לו מכאוב על מכאובו?! ומנהג אנשים לקרוא לבן כאשר יומל חתן.

וטעם דמים. [כמו]: כי איש דמים אתה לי. כי בעבורך ימות בעלי:

[ד, כו]
וירף -
דמים בלשון הקדש על ב' עניינים:
האחד: שפיכות דמים. כמו: איש דמים אתה לי. והמפרש שהוא חיים איננו לשון.
והשני: לשון רבים מדם ממש, כמו: בדמיך חיי.
והנה אמרה בראותה שסר החולי ממשה אין אתה בני חתן דמים שהוא מענין הריגה, רק אתה חתן מתבוסס בדם המילה.
ומלות - שם דבר. והנה על לשון רבים בעבור דמים.

[ד, כז]
ויאמר -
לא היה מתנבא אהרן כי אין צורך. כי משה הוא השליח אל פרעה. ואהרן היה שליח לפני זה אל ישראל ומרים לנשים. על כן אמר: ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים.

הר האלהים -
הוא חורב.

[ד, כח]
ויגד -
שלחו גם לישראל תחלה ואת כל האותות אשר צוהו לעשות לישראל תחלה. ואח"כ אותות אחרים לפרעה.

[ד, כט]
וילך -
הזקנים הם היועצים בכל דור ודור, כי לא יוכלו לדבר עם שש מאות אלף איש. רק הזקנים ידברו להם.

[ד, ל]
וידבר -
כי הוא המליץ, על כן משה לא דבר עם ישראל לעולם רק על ידי אהרן. ובמותו היה כמו כן מליץ תחתיו אליעזר בנו.

[ד, לא]
ויאמן -
אחר ששמעו כי פקד ה' עמו, כי הגיע הקץ האמור לאברהם.

ענים -
מגזרת עינוי.

ויקדו -
מבעלי הכפל. כמו קדקד, על משקל ויתמו ימי בכי אבל משה. ידמו כאבן והאומרים כי הם מבעלי הנו"ן. מי יתן. וידמו כאבן. כי יוסיפו שרשים שאינם בלשון הקדש, בעבור המשקל. והלא יראו כי רדו על משקל בנו לכם בתים. והם שרשים, כי כל מה שנוכל שלא נעשה שרשים רבים בעבור המשקל הוא הנכון.

הפרק הבא    הפרק הקודם