מנחת שי, שמות פרק מ


פסוק ג
ושמת שם ארון העדות. בהעתק הללי העדות ירושלמי העדת עכ"ל. ובכל הספרים מלא שהוא א' משמנה מלאים כדלעיל.

פסוק ו
משכן. הכ"ף בפתח.

פסוק ז
ונתת שם מים. תי"ו שנייה דגושה.

פסוק ט
כל אשר. הכ"ף דגושה.

פסוק י
קדש קדשים. הקו"ף בלא מאריך ועיין מ"ש סוף פ' תצוה.

פסוק יד
כתנת. התי"ו בחטף קמץ ועיין מ"ש מזה בפ' תצוה על פסוק ולבני אהרן תעשה כתנת.

פסוק טו
משחתם. המ"ם בקמץ לבד.

פסוק יח
ויקם משה. וחבירו שבפסוק וכן ויקם את החצר שבסוף סידרא שלשתן הקו"ף בסגול ואין עוד בתורה אבל יש מהן י"ז בנביאים ובכתובים ובמסורת כ' בקריאה וסימנם נמסר במ"ג מלכים א' י"א ותהילים מ'.

פסוק ל
לרחצה. החי"ת בשוא לבדו.

פסוק לג
ויקם את החצר. פ' סתומה.

ולמזבח. המ"ם דגושה.

פסוק לה
לבוא. בהעתק הללי לבוא ירושלמי לבא ע"כ ובכל הספרים מלא שאינו ממנין החסרים שסימנם במ"ג ריש פ' ויחי.
סוף ספר ואלה שמות ותשלם מלאכת ספר שני והוא ספר יציאת מצרים ומתן תורה צריך להניח ריוח ד' שיטין

הפרק הבא    הפרק הקודם