מנחת שי, שמות פרק ח


פסוק א
ויאמר דאמר אל אהרן נטה את ידך. בספרים מדוייקים כ"י אין שום פיסקא בין יעלו הצפרדעים לויאמר ה' אל משה כמו שאכתוב בפרשת יתרו בעשרת הדברות. וכתב א"ת שכן מצא ברמב"ם א' כ"י שהיה מהר"י הלוי ובשנים אחרים כ"י ג"כ ושכן דעת המאירי ע"ש.

פסוק ב
הצפרדע. הה"א בלא מאריך בס"ס והצד"י דגושה כמ"ש לעיל על מלת בצפרדעים.

פסוק ז
וסרו. מלרע הראב"ע ורד"ק במכלול דף קל"ה.

ומבתיך. השני הבי"ת בגלגל.

פסוק ט
החצרת. חסר בהעתק הללי ובספרים מדוייקים והוא חד מן ד' חסר בלישנא וסימן נמסר במ"ג ריש פרשת מסעי והביאה גם כן הרמ"ה ז"ל ומנחת כהן.

פסוק י
חמרם חמרם. שניהם חסרים יו"ד ודפ' בהעלותך אסף עשרה חמרים מלא כבמסורת שם והביאה כאן בעל מנחת כהן וכ"כ המדפיס כאן בגליון וטעה בפסוק לעשות השני מלא וגם הרמ"ה מס' כמ"ש.

פסוק יב
והיה לכנם בכל ארץ מצרים. דין לחוד חסר יו"ד וכל שאר כנים באורייתא דקריא נו"ן דידיה בחירק מלא יו"ד בתריה הרמ"ה ז"ל ובמדרש לקח טוב והיה לכנס חסר יו"ד כתיב כי נחסר מדעת החרטומים עשיית הכנים יותר משאר המכות והוא שאמרו רז"ל שאין השד יכול לבראת פחות מכשעורה ענין אחר לפי שכל עפר היה לכנים והחרטומים עומדים על הכנים ואין רגליהם נוגעות בארץ ולעולם כל זמן שאין המכשף נוגע רגליו בארץ אין מועיל כלום במעשיו לפיכך ולא יכלו.

פסוק יג
כל עפר הארץ. זהו אחד מן חד כל בלא וא"ו דסבירין וכל. וסימן נמסר כאן במסורת.

פסוק טו
ויאמרו החרטמים. בהעתק הללי החרטמים ירושלמי החרטמם עכ"ל ובספרים מדוייקים חסר יו"ד וגם במסורת נמסר ב' חסר יו"ד וסימן ויאמרו החרטמם דאצבע. כי היה השחין בחרטומם וכ"כ מנחת כהן סימן כנים שחין ולזה הסכים הרמ"ה ז"ל ז"לש שחרטמי מצרים דויהי בבקר ותפעם רוחו חסר וא"ו כתיב וכל חרטמי דכותא ואף על גב דמ"ם דידיה דגש איצטריכינן למימסר עליה דחסר משום סירכא דמסורת דאיכפל למימסר עליהון כל לשון חרטמי החרטמים בחרטמים חסר וא"ו כתיב וכל לישנא החרטמים דכותא מלא יו"ד בר מן ב' חסרים וענין וסימן ויאמרו החרטמם אל פרעה כי היה השחין בחרטמם ומסר עליה תרין חסרים מכלל דשארא מלאים יו"ד כתיבין עכ"ל. ובשמות רבה פ' ט"ו מהו שאמר בשחין בחרטומם שנגע בשר של מעלן כדי שלא יהא להם עמידה פי' כמה דאת אמר על יפקוד על צבא המרום במרום ואח"כ על מלכי האדמה באדמה ולכך כתיב בחרטמם לשון יחיד. וכתב רבינו בחיי עד עתה הזכיר החרטמים מלא ביו"ד אבל במכה זו של כנים שהזכיר בה ולא יכלו הזכיר החרטמם חסר יו"ד כי בכאן חסרה חכמתם וכשל כחם והודו על כרחם. ועוד יורה חסרון היו"ד על מה שדרשו רז"ל י' קבין מכשפות ירדו לעולם ט' נטלו מצרים וא' כל העולם כלו.

פסוק טז
ויאמר ה' אל משה השכם. סתומה.

פסוק כ
פרעה. הפ"א רפה.

ובית עבדיו. זה א' מן ד' בית ובית דסבירין בבית ובבית וסימן במסורת.

ובכל ארץ מצרים. ה' דמטעין בהון דסבירין וכל וסימן נמסר ביחזקאל כ"ז במ"ג.

הפרק הבא    הפרק הקודם