ילקוט שמעוני, מיכה פרק ג


המשך סימן תקנא
ואשר אכלו שאר עמי -
הה"ד: ורדו בכם שנאיכם - איני מעמיד עליכם אלא מכם ובכם, שבשעה שעו"א עומדים על ישראל אינם מבקשים אלא מה שבגלוי, שנאמר: והיה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני קדם וחגו עליו וישחיתו את יבול הארץ, אבל בשעה שאעמיד מכם ובכם, הם מבקשים מה שבסתר.

שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל -
תניא ר' יוסי בן אליקים אומר:
אם ראית דור שצרות רבות באות עליו, צא ובדוק בדייני ישראל, שאין פורענות באה לעולם אלא בשביל דייני ישראל, שנאמר: שמעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו.
וכתיב: בונה ציון בדמים.
וכתיב: ראשיה בשחד ישפוטו וגו', ועל ה' ישענו.
רשעים הם אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולם, לפיכך הקב"ה מביא עליהם שלש פורענויות, כנגד שלש עבירות שבידם, שנאמר: לכן בגללכם ציון שדה תחרש וגו', ואין הקב"ה משרה שכינתו על ישראל, עד שיכלו שופטים מישראל, שנאמר: ואשיבה ידי עליך ואצרוף כבור סגיך וגו' ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק וגו'.

הפרק הבא    הפרק הקודם