ילקוט שמעוני, חגי פרק ב


סימן תקסח
לי הכסף ולי הזהב (אמר) [נאם] ה' צבאות =
שלושה דברי דרך ארץ שאלו אנשי אלכסנדריא את רבי יהושע בן חנניא:
מה יעשה אדם ויחכם?
אמר להם: ירבה בישיבה וימעט בסחורה.
א"ל: הרב עשו כן ולא הועיל להם!
א"ל: יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, שנאמר: כי ה' יתן חכמה.

(מאי מפיו יתן חכמה) [מפיו דעת ותבונה]?
תני, ר' חייא:
משל למלך שעשה סעודה לעבדיו, לאוהביו שגר להם ממה שלפניו.
מאי קמ"ל?
דהא בלא הא לא סגיא.

מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים?
א"ל: ישא אשה הוגנת לו ויקדש עצמו בשעת תשמיש.
א"ל: הרבה עשו כן ולא הועילו!
א"ל: יבקש רחמים ממי שהבנים שלו, שנאמר: הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן.

מאי קמ"ל?

דהא בלא הא לא סגיא.

מאי שכר פרי הבטן?
אמר רב חמא בר חנינא:
בשכר שמשהין עצמן בבטן, כדי שיזרעו נשותיהם תחלה, שנאמר: הנה נחלת ה' בנים.

הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיר ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל היקדש? ויענו הכהנים ויאמרו לא.
אמר רב:
אישתבוש כהני, רביעי בקדש בעא מינייהו ואמרו ליה טהור.

ושמואל אמר:
לא אישתבוש כהני, חמישי בקדש בעא מינייהו?
ואמרו ליה: טהור.

בשלמא לרב, היינו דכתיב: ארבע, לחם נזיר יין ושמן.
אלא לשמואל חמשה מנא ליה?
מי כתיב: ונגע כנפו, ונגע בכנפו כתיב, במה שנגע בכנפו.
תא שמע: ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא.
בשלמא לשמואל מדהכא לא אישתבוש התם נמי לא אישתבוש.

אלא לרב מאי שנא הכא דלא אישתבוש ומאי שנא התם דאישתבוש?
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה:
בקיאים היו בטומאת מת ואין בקיאים בטומאת שרץ.

רבינא אמר:
התם רביעי, הכא שלישי.
תא שמע: ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאם ה' וכן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם טמא הוא.
בשלמא לרב, היינו דכתיב טמא.
אלא לשמואל אמאי טמא?
אתמוהי קא מתמה.
והא וכן כל מעשה ידיהם כתיב?!
אמר מר זוטרא ואי תימא רב אשי:
מתוך שקלקלו מעשיהם, מעלה עליהם הכתוב כאלו הקריבום בטומאה.

[זרובבל בן שאלתיאל עבדי -
כתוב ברמז ד']:


הפרק הבא    הפרק הקודם