רד"ק זכריה פרק ח

[ח, א]
ויהי דבר ה' צבאות לאמר -
כמו אלי לאמר.

ובמסרה:

לית כותיה.

[ח, ב]
כה אמר -
זאת הפרשה נחמה לעתיד לימות המשיח, במלחמת גוג ומגוג שיבואו על ירושלם ואז אקנא בעבורה וחמה גדולה אשפוך על כל הגוים הבאים עליה.

[ח, ג]
כה אמר, ונקראה ירושלם עיר האמת -
כמו שהבטיח שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב, הוא הדין לכל ארץ ישראל וזכר ירושלם שהיא ראש הממלכה.
ועוד מפני הר ה' הר הקדש, שלא יחללוהו עוד זרים.

[ח, ד]
כה אמר ה' -
על כל נחמה אמר כה אמר לחזק הנחמה, כי על כל פנים תהיה הטובה.

ואיש משענתו בידו -
כמשמעו, כמו שאמר: מרוב ימים.

[ח, ה]
ורחובות -
מבואר הוא.

[ח, ו]
כה אמר ה', גם בעיני יפלא -
יש מפרשים:

בתמיה, כאלו אמר הגם בעיני יפלא.
וכן אתה זה בני עשו?! והדומים לו.

והחכם ר' אברהם א"ע ז"ל פירש:
כמשמעו, כלומר אני עושה פלא בימים ההם שלא עשיתי כמוהו.

[ח, ז]
כה אמר, מארץ מזרח ומארץ מבא השמש -
הוא הישוב השלם מן מזרח עד מערב ישראל, נפוצים בכל מקום מהיישוב.

[ח, ח]
והבאתי -
זכר ירושלם כמו שפירש, לפי שהיא עיר הממלכה ומפני בית המקדש שהיה בה שהיו כל ישראל באים שם.

באמת -
כמו: וארשתיך לי באמונה.

[ח, ט]
כה, תחזקנה ידיכם -
כשאתם שומעים כל הנחמות האלה העתידות תחזקנה עתה ידיכם במצוות האל ולבנות ביתו כאשר החילותם, כי אתם רואים כי ביום יסד בית ה' החלה הברכה לבא עליכם.

[ח, י]
כי לפני -
ר"ל לפני שיוסד בית ה' שיסד בשנת שתים לדריוש ביום כ"ד לתשיעי, ידעתם כי שכר האדם לא נהיה כלומר לברכה אלא הלך למארה.

איננה -
כאלו הבהמה איננה, כיון ששכרה הלך למארה.

ואשלח -
ענין התרת הדבר להרע, כמו: ושלחתי בכם את חית השדה.

כתרגומו:
ואגרי.

[ח, יא]
ועתה -
מבואר הוא.

[ח, יב]
כי זרע השלום -
כלומר זרעכם הוא לשלום ולברכה עד שקוראים לו זרע השלום.

ויונתן תרגם:
זרעא יהא שלם.

והנחלתי -
אפשר שעל בית שני אמר כן, אם ישמרו מצוות ה'.
או היא עתידה לימות המשיח והפסוק הבא אחריו יוכיח, שאמר בית יהודה ובית ישראל ובבית שני לא שבו בית ישראל.

[ח, יג]
והיה -
קללה שהגוים מקללים אתכם גם בבוא רעב, או מקרה רע בארצם יאמרו כי בעון ישראל הוא ששוכנים ביניהם.

והייתם ברכה -
שהגוים יתברכו בכם, כמו: והיה ברכה.

תחזקנה ידיכם -
בזמן הזה מפני הנחמות הטובות שתשמעו שעתידות לבא לישראל.

[ח, יד]
כי כה אמר, ולא נחמתי -
כי עשיתי מה שזממתי, עד שהחרבתי ארצם והגליתי אותם.

[ח, טו]
כן שבתי, אל תיראו -
מהשוטנים אתכם סנבלט וחבריו החושבים להשבית מעשיכם עתה.

[ח, טז]
אלה, דברו אמת -
שלא תדברו אחד בפה ואחד בלב.

ומשפט שלום -
כי אם תשפטו צדק יהיה שלום בין בעלי הדינין.

כמו שארז"ל במשל:
בני אדם דשקלי גלימיה מבית דינא זמיר ואזיל באורחא והם הביאו פסוק על זה המשל גם כל העם הזה על מקומו יבא בשלום כל העם אפילו המתחייב בדין.

ורז"ל פירשו:
ומשפט שלום - על הפשרה שאמר איזה משפט שיש בו שלום, הוי אומר זה בצוע ומשפט פתוח כי הוא סמוך.

בשעריכם -
כי שם מושב הזקנים, כמו שאמר בתורה: השערה אל הזקנים:

[ח, יז]
ואיש את רעת רעהו -
ולמעלה ורעת איש אחיו אל תחשבו פירש למעלה.

ושבועת שקר אל תאהבו -
אמר אל תאהבו, לפי שאמר אחר כן שנאתי, כלומר מה ששנאתי אני אל תאהבו אתם.

כי את כל אלה -
איש את רעת רעהו ושבועת שקר ומה שהוא הפך הראשונים שהוא האמת והשלום, לפיכך אמר את כל אלה.

[ח, יח]
ויהי דבר ה' -
ואם תעשו אלה הדברים אשר צויתי אתכם אמר השם צבאות, כי הצומות אשר שאלתם אם תצומו באותן הימים לא תצומו, אבל תשמחו בהם מרוב הטובה שתהיה לכם.

[ח, יט]
צום הרביעי -
זהו תמוז שהיו צמים בגלות בי"ז לחדש יום שנבקעה בו העיר.

וצום החמישי -
זה אב שהיו צמים בט' בו.

וצום השביעי -
זה צום גדליה כמו שפירשנו למעלה וצום העשירי זה עשרה בטבת, שבו סמך מלך בבל על ירושלם.

יהיה -
כל אחד מהם לבית יהודה בבית שני, כי עשרת השבטים לא שבו.

והאמת והשלום אהבו -
ובתנאי שתאהבו האמת והשלום, כמו שצויתי אתכם.

[ח, כ]
כה אמר, עד אשר יבואו עמים -
עדיין יהיה זמן שיבאו עמים וזה יהיה בימות המשיח.
וכן עוד היום גדול פירוש עדיין, כמו: עוד אושיבך באהלים והדומים להם.

[ח, כא]
אלכה גם אני -
כתרגומו:

דין לדין יימר אזיל אף אנא.

[ח, כב]
ובאו עמים, וגוים עצומים -
עצומים במספר.
וכן: עצמו אלמנותיו מחול ימים, בענין הבמות והענין כפול במלות שונות.

ויונתן תרגם:
ומלכוון רברבן.

[ח, כג]
כה אמר, בימים ההמה אשר יחזיקו -
זה שאמרתי לכם יהיה באותם הימים אשר יחזיקו ואחר כך אמר והחזיקו לאריכות הדברים ביניהם, כמו: ואם באמת ובתמים דיותם:

עשרה אנשים -
אינו דווקא אלא שהוא סך חשבון כמו ואפו עשר נשים לחמכם והדומים לו:

ובדרש:
עשרה אנשים מכל לשונות הגוים הרי שבע מאות לכל כנף וכנף מארבע כנפות.


הפרק הבא    הפרק הקודם