רד"ק לדברי הימים א פרק ג

[ג, א]
ואלה היו בני דויד -
לפי שהזכיר למעלה משפחת רם עד דוד ולא השלים היחס כדי לספר יחס כלב אחריו, חזר עתה בהשלימו יחס כלב להשלים יחס דוד.

שני דניאל -
ובספר שמואל קורא אותו כלאב.

יש בו דרש:
לפי שלקח דוד אביגיל אחרי מות נבל, אמרו בני הדור כי זה הבן הנולד לאביגיל היה בנו של נבל ולפיכך יצא קלסתר פניו כקלסתר פניו של דוד להסיר החשד, לפיכך קראו כלאב דומה לאב ודניאל היה שמו העקרי, כלומר דנני אלהים מנבל.

[ג, ב]
השלישי לאבשלום בן מעכה -
למ"ד לאבשלום נופלת על עיקר העצם לא להביא דבר אל העצם ובאמרו לאבשלום כאלו אמר את אבשלום, וכמו למ"ד זו למ"ד הרגו לאבנר, לכל כליו תעשה נחשת, אנוש לשברך, ואחרים מלבד אלה, כמו שהבאתים בספר מכלל בחלק הדקדוק.

[ג, ג]
יתרעם לעגלה אשתו -
אמרו כי זו היא מיכל בת שאול, לפיכך אמר אשתו הראשונה, ומה שאמר הכתוב: ומיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה מאותו היום ואילך לא היתה לה בשביל עונש בזיון שביזתה לדוד על שהיה מפזז ומכרכר לפני ה', אבל קודם לכן היה לה.

[ג, ה]
ואלה נולדו בירושלם -
דגש בלמ"ד נולדו תמורת הנח ואף על פי שנכתבה הוי"ו הנה נבלע בדגש.

ארבעה לבת שוע בת עמיאל -
היא בת שוע בת אליעם, ויש שהיו קוראין אותה בת שבע ויש בת שוע כי קרובים הם, וכן עמיאל ואליעם אחד הוא אלא שהאותיות הפוכות, ולא נזכרו אלו הארבעה בנים כסדר תולדותם, שהרי שלמה היה הגדול כי הוא היה הבן הראשון שהיה לבת שבע מדוד אחרי מות הילד, וכמו שכתוב: וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה ותלד בן ויקרא שלמה שמו ובספר שמואל כשזוכר אותם בני דוד שנולדו בירושלים אינו זוכר אליפלט הראשון ונגה, אולי לא היו בחיים אז ולא מנה אותם ובזה הספר מנה אותם אף על פי שלא היו אל השנים בחיים כי מנה הנולדים לו בירושלים, ולפי שאמר הנה כל בני דוד מנה אותם כולם ואף על פי שלא אמר ואליפלט השני אולי מת הראשון כשקרא שם האחרון אליפלט, ובמנין השני בזה הספר יש שנוי מעט ביניהם, כי הראשון אליפלט והשני אליפלט.

[ג, ט]
כל בני דוד -
הרי אמר אשר היו לו בירושלים.

[ג, י]
ובן שלמה רחבעם -
הניח הבנים אחרים ויחס שלמה כי לו המלוכה ולבניו אחריו ויחס מלכי יהודה דור אחר דור.

[ג, טו]
ובני יאשיהו הבכור יוחנן -
הוא יהואחז שלקחו פרעה נכה והגלהו למצרים ומת שם ושני שמות היו לו והיאך אומר הבכור והלא יהויקים היה גדול ממנו שתי שנים, דכתיב: בן כ"ג יהואחז במלכו, וכתיב בן כ"ה יהויקים במלכו ולא היה בן מלכות זה למלכות, כלומר שמלך תחילה כן פירשוהו רז"ל.

השלישי צדקיהו הרביעי שלום -
אמרו חכמינו ז"ל:

כי שלום הוא צדקיהו וקראו שלום על שם שהיה מושלם במעשיו כי הוא צדיק היה, אלא שהיו בני דורו רשעים, ועוד קראו שלום, על ששלמה מלכות בית דוד בימיו ואמר עליו השלישי שהיה שלישי לבני יאשיהו, ואמר עליו הרביעי שהיה רביעי למלכות יאשיהו.

ומדרך הפשט לא נראה כן, אלא כי שלום זה הוא יהויכין בן יהויקים בן יאשיהו ולא נוכל לומר כי בן אחר היה ליאשיהו ששמו שלום, כי לא מצאנו במלכים אחר יאשיהו כי אם יהואחז ויהויקים ויהויכין וצדקיהו.
ושלום
קורא אותו מלך בספר ירמיהו אל שלום בן יאשיהו המולך תחת יאשיהו, וכל ענין אותה הנבואה על יהויכין שגלה לבבל, ואמר בן יאשיהו כי בן בנו היה ובני בנים כבנים בהרבה מקומות תמצא כן, והנה ג"כ כתיב בספר בני יאשיהו לפי שהיה לו למלכות יאשיהו בפני צדקיהו דודו, לפיכך חזר לספר אותו על הסדר והנה גם כן כתב בספר בני יאשיהו.

[ג, טז]
ובני יהויקים יכניה בנו צדקיהו בנו -
קרא יכניה בנו צדקיהו, על שם דודו צדקיהו.

[ג, יז]
ובני יכניה אסיר שאלתיאל בנו -
שניהם היו בניו וקראו אסיר שנולד בבית האסורין, כי כבר כתב עליו הנביא: כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו, אלא אמרו שעשה תשובה בבית האסורין ושב אל ה' בכל לבו ויעתר לו ה' ונתן לו בנים ויצא מבית הכלא וקרא שם האחד אסיר שנולד בבית האסורין ושם האחד שאלתיאל שנשאלה מלכות בית דוד ממנו.

ועוד אמרו אמר ר' יוחנן:
גולה מכפרת על הכל שנאמר כתבו את האיש הזה ערירי ובתר דגלה כתיב אסיר שאלתיאל בנו, אסיר שעברתו אמו בבית האסורים, שאלתיאל ששתלו שלא כדרך הנשתלין, גמירי דאין אשה מתעברת מעומד והיא נתעברה מעומד, דבר אחר שאלתיאל שנשאל על אלתו, זרובבל שנזרע בבבל ומה שמו נחמיה בן חכליה שמו.

[ג, יח]
ומלכירם ופדיה -
כל אלה בני שאלתיאל ואחז דרך קצרה ולא אמר ובני שאלתיאל, כי הדבר מובן שזוכר אב ובניו כולם.

[ג, יט]
ובני פדיה זרובבל ושמעי -
ומה שאמר בחגי זכריה ובעזרא זרובבל בן שאלתיאל, לפי שהיה בן בנו, כי פדיה בן שאלתיאל וזרובבל בן פדיה, הלא תראה בכמה מקומות שזכר בני בנים כבנים.

ובן זרובבל משולם -
כמו ובני זרובבל, וכן: ובן חנניה ובן נעריה.


הפרק הבא    הפרק הקודם