רד"ק לדברי הימים ב פרק יט

[יט, ו]
ועמכם בדבר משפט -
כלומר שתיראו ממנו כאילו הוא עמכם בדבר משפט.
או יהיה עמכם ויעזרכם בדבר המשפט אם תיראו ממנו.

[יט, ח]
וישובו ירושלים -
אותם שמנו השופטים בכל עיר במצותו.

הפרק הבא    הפרק הקודם