רד"ק לדברי הימים פרק כ

[כ, א]
ועמהם מהעמונים -
אמרו במדרש:

שהם בני שעיר, כי כן זוכר אותם בסוף הענין וקראם עמונים כי התנכרו והתחפשו ולבשו בגדי עמונים כדי שלא יכירום בני ישראל, לפי שהיו תחת יד מלכי יהודה עד שפשעו בימי יהורם בן יהושפט.
ויתכן לפרש שהיו אומה אחרת נקראו בני עמונים כי לא נקראו בני עמון עמונים בשום מקום כי אם בני עמון והעמונים היו אומה אחרת נקראו כן על שם מקומם, וכן בדברי עוזיהו: ויתנו העמונים מנחה לעוזיהו ואפשר שהם המעונים שזכר שם והוא הפוך והוא הנכון ושם מקומם מעון, וכן מצאנו בספר שופטים: וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם.

[כ, ה]
לפני החצר החדשה -
אפשר שהיתה צריכה חזוק וחדשו וחזקו אותה.

ורז"ל פירשו:
שחדשו בה דברים ואמרו טבול יום אל יכנס במחנה לויה, כלומר בחצר חדשו מה שלא היה מן התורה וזה הוא שחדשו בה.

[כ, ט]
שפוט -
שם בשקל שמור יקוד.

[כ, כ]
ותאמנו -
תהיו נאמנים להקב"ה.

[כ, לד]
אשר העלה על ספר מלכי ישראל -
ספר יהוא בן חנני נכתב עם ספר מלכי ישראל.

[כ, לה]
אתחבר -
כמו התחבר, האל"ף תמורת ה"א.
וכן: וכל מלבושי אגאלתי כמו הגאלתי:

[כ, לז]
ולא עצרו ללכת אל תרשיש -
פירש ולא עצרו כח.

הפרק הבא    הפרק הקודם