רד"ק לדברי הימים ב פרק כב

[כב, ב]
בן ארבעים ושתים שנה אחזיהו במלכו -
ובספר מלכים הוא אומר: בן כ"ב שנה אחזיהו במלכו.

ועוד כל ימי יהורם אביו לא היה ארבעים שנה, שכך כתיב: בן ל"ב היה במלכו ושמנה שנים מלך וגו' א"כ היאך הוא בן מ"ב כשמת אביו?!
זה לא יתכן.

ואומר בסדר עולם: כיון שהשיא אסא בתו של עמרי ליהושפט בנו לאשה, נגזרה גזרה זו על מלכות בית דוד שתכלה עם בית אחאב וכן היה, כשמת אחזיהו מלך יהודה עם מלך ישראל שהרגם יהוא ועתליהו אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותאבד כל זרע המלוכה ולפיכך מנה מ"ב עם שנגזרה הגזרה ובשנת ל"א לאסא נשאה, שנאמר: בשנת שלשים ואחת שנה לאסא מלך עמרי על ישראל, והלא קודם לכן מלך ארבע שנים, אלא ר"ל מלך מלכות שלמה על ישראל שנתחתן עם אסא ונתעלה והרגו לתבני ומלך על ישראל ומשנת ל"א לאסא עד שמת אחזיהו מלך יהודה מ"ב שנה.
כיצד?
ט' שנים לאסא וכ"ה ליהושפט הרי ל"ד וח' שנים ליהורם הרי מ"ב.
וזה המדרש הוא רחוק מדרך הפשט.

ויתכן לפרש כי יהורם חיה יותר ממ' שנה ולא מנה מימי מלכותו אלא ח' שנים שמלך בחזקתו, אבל מעת שנפל ביד הערבים ונפל ג"כ בחליים לא מנו לו ימי מלכותו והמליכו אחזיהו בנו בחייו מעת שנפל אביו והלך בלא חמדה והיו כ' שנה וכשהמליכוהו בחיי אביו היה בן עשרים ושתים, וזהו שאמר במלכים: בן כ"ב שנה אחזיהו במלכו וכשמת אביו היה בן מ"ב שנה ולא מלך אחר שמת אביו אלא שנה אחת.

ושם אמו עתליהו בת עמרי -
בת אחאב היתה כמו שכתוב למעלה, אלא שיחס אותו לאבי אביה.
וכן: ותבאנה אל רעואל אביהן שהיה אבי אביהן.

[כב, ה]
ויכו הרמים -
חסר אל"ף כמו הארמים.
וכן מבית הסורים יצא:

[כב, ו]
כי המכים -
שם כמו המכות, כלומר שהיה צריך להתרפאות בעבור המכות.

ועזריהו בן יהורם מלך יהודה -
הוא אחזיהו מלך יהודה ושני שמות היו לו.

[כב, ז]
תבוסת אחזיהו -
כמו מהומה וכן יום מהומה ומבוסה, כלומר מהאלהים היתה מהומה ומבוסה לאחזיהו שיבא אל יורם כדי שיפול עמו.

[כב, ח]
ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו -
הוא שאמר במלכים: ויהוא מצא את אחי אחזיהו ר"ל בני אחיו ויאמר מי אתם וגו' ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה, וכן אמר: הנה משרתים לאחזיהו כלומר היו הולכים לעבודת אחזיהו לעזור לבני מלך ישראל.

[כב, ט]
והוא מתחבא בשמרון -
ובמלכים הוא אומר: ויכם דרך בית הגן וירדוף אחריו יהוא ויאמר גם אותו הכוהו וגו' נראה כי בדרך הכוהו כשהיה נס.
אפשר כי כשרדפו אחריו לא השיגוהו כי לא אמר ויכוהו אל המרכבה אלא הכוהו ולא השיגוהו הם בעצם אלא הורו לו חצים והוא נס כמו שאמר: וינס מגדו ואפשר כי יצא ממגדו.
ומה שאמר וימת שם לא מת ממש אלא השיגוהו החצים בדרך כשהיה נס, וינס מגדו ושם מת שנשתתק בחולי מחמת המכות, כמו שאמר בנבל וימת ולא מת עד עשרה ימים ואח"כ נשאוהו עבדיו להתחבא בשומרון ויתחבא בשמרון וימצאוהו שם ויבאוהו אל יהוא וימיתוהו, כי עדיין לא מת.
ומה שאמר הנה ויקברוהו כי אמרו בן יהושפט הוא, פירש נתנו אותו לקבורה והניחו עבדיו שישאוהו ירושלים, כמו שאמר במלכים: וירכיבו אותו עבדיו ירושלימה ויקברו אותו בקברתו עם אבותיו בעיר דויד.

ואין לבית אחזיהו לעצור כח לממלכה -
מעת שמת יהוא כי לא היה לו בן גדול ראוי למלוך וכל אותן שהיו מזרע המלוכה היו קטנים, לפיכך היה כח ביד עתליה להמית כל זרע המלוכה לבית יהודה.

[כב, י]
ותדבר -
ותמית מענין דבר כבד מאד.

[כב, יא]
בחדר המטות -
כמו שתרגם יונתן במלכים:

באדרון בית משכבא,
כלומר בחדר שהיו יהוידע ויהושבעת אשתו.

הפרק הבא    הפרק הקודם