ראב"ע תהלים פרק י

[י, א]
למה ה' תעמוד ברחוק -
אין ספק כי כבוד השם בכל מקום הוא, רק כאשר לא יראה עוזו ידמה לאיש עומד מרחוק, על כן לא יראה, או הוא קרוב ויעלים עיניו, לעתות שאנחנו בצרה.

[י, ב]
בגאות -
בגאותו של רשע.

ידלק עני -
כמו: ירדף.
וטעם: יתפשו הרשע, שהוא הפקיד וחבריו עמו:

[י, ג]
כי -
אמר רבי משה:

כי תחת אשר והטעם אשר יהלל רשע בעבור השיגו תאות נפשו והבוצע אשר הוא מברך השם מנאצו ויהי ברך, כמו: ברך נבות אלהים ומלך, ברך אלהים ומות ו פירוש ברך דורון ומנחה והוא שם כמו: והדבר אין בהם.
וכמוהו: וברך ולא אשיבנה.
ואיננו נכון, כי ברך פעל עבר וכאילו כתוב וברך ברכה ולא אשיבנה.

ולפי דעתי
, כי הלל רשע הנזכר למעלה רשע אחר, אשר התאוה ויברך הבוצע אשר נאץ השם והנה ברך, כמו הלל.

[י, ד]
רשע -
סמך הגובה אל האף, בעבור שאין בפנים גובה ממנו ואין ספק, כי הגבהות בלב הוא רק דבר על הגלוי.

בל ידרוש -
בלתו ויחסר בית ממלת כל מזמותיו.

[י, ה]
יחילו -
אמר רבי משה הכהן:

כי פירוש דרכיו חפציו כמו לב אדם יחשב דרכו, וטעם יחילו יבואו כמו יחולו על ראש יואב והטעם כי יבואו לו ותכנו לו צרכיו כחפצו או יהיו דרכי אלהים וטעם יחילו שהיה ראוי שיפחידוהו מגזרת חיל.
והנכון בעיני: כי יחילו פועל יוצא מגזרת חיל כיולדה והפעול חסר כמו לא תרצח.

ודרכיו -
שב אל הרשע כי דרכיו יפחידו המשכיל, בעבור שיצליחו.

ומלת מרום –
כמו אתה מרום לעולם ה' והוא השם.
והטעם אתה מרום סרו משפטיך מנגדו.

וטעם יפיח בהם –
כמו אנשי לצון יפיחו קריה.

[י, ו]
אשר לא ברע -
אשר לא אראה כמו: ואל אראה ברעתי.

[י, ז]
ותוך -
לאות על מחשבה רע בתוך לבו בסתר, כדרך: קרבם הוות והוא מראה שלום וטוב, על כן אחריו במסתרים.

[י, ח]
ישב -
כל אורב יושב במקום שאין שם ישוב וזה אורב בישוב.

לחלכה -
יש אומרים:

כי הכ"ף לנכח השם ויש להשיב עליהם על חסרון היו"ד, כי בית וזית ולילה כאשר יסמכו, לא יסור היו"ד.
והנה בחלכאים, מחלוקת יש בין כתיב לקרי, אם היא מלת אחת או שתים, ופירוש כאים כמו נכאים, על משקל דוים ורבים.

ומדקדק גדול אמר:
כי חלכאים - מלה אחת והיא מהפעלים הרבעים.

ומלת לחלכה
כמוה והה"א תחת אל"ף.

ויאמר הגאון:
כי נו"ן יצפנו נוסף וטעמו יצפו והעד עיניו כמו עיניו בגוים תצפנה.
והנכון בעיני: שהוא יצפנו לנפשותם והטעם כי עיניו יבקשו מקום צפון ונסתר.

[י, ט]
יארב -
אמר ר' משה:

כי בסוכת כמו בסוכתו ככה אצל פנה כמו פנתה.
לחטוף -
וכמו חטפתם לכם.

[י, י]
ידכה -
ככה דרך האריה בהכספו לטרוף שלא יהי נודע, אז ידלג על טרפו.

בעצומיו -
ידיו ורגליו שיש להם כח עצום ונכון הוא, כאשר מצאנו יגרם ישבר גרם והוא מהבנין הכבד ומצאנו ככה מהקל לא גרמו לבקר, הנה יהיה עצם והאחרון עצמו מהכבד, גם יהיה מהקל והנה יהי' טעם בעצומיו - השוברים העצמים.

וחלכאים -
פירשתיו.

[י, יא]
אמר -
מודה הרשע ששם אל רק אין לו דעה, כדרך: איכה ידע אל.

בל ראה -
הטעם כפול כמשפט.

[י, יב]
קומה -
נשיאת היד להראות הכח.

אל תשכח -
כנגד שכח אל.

[י, יג]
על מה -
לשון תימה כמו למה תראני און.

[י, יד]
ראתה -
בחכמתך כי אתה תביט בלי ספק העמל והכעס שיעשה הרשע, כי בידך לתת לו גמול בכל עת שתרצה.

עליך יעזוב חלכה -
כמו לחלכה זה הכעס, כי ראה שפעמים רבות עזרת היתום שאין לו עוזר.

ורבי יהודה בן בלעם אמר:
בעבור כי תביט העמל והכעס אתה נותן לו כל חפצו, על כן יעזוב הדל לסמוך והנה סוף הפסוק יכזיבנו.

[י, טו]
שבור -
תי"ו תדרוש לנכח לו, השם היית כבן אדם שהוא דורש, לא היית מוצא הרשע כי יאבד.

ויש אומרים:
כי התי"ו סימן הזרוע כי תבקש הזרוע להרע ולא תמצא, על דרך תמצא ידך ה' אז יתברר כי השם הוא מלך לבדו, והעד אבדו גוים מארצו.

[י, יז]
לבם -
שמעת לפני שידברו על דרך כי אין מל' בלשוני וכל תאותם שתכין לבם והטעם לעזרם ותי"ו תקשיב אזנך סימן לשון נקבה, וזה הוא הטעם כפול.

[י, יח]
לשפוט -
לקחת משפט יתום ודך ומלת ערץ אל תערצו, כמו אל תיראו ועריץ כמו נורא והנה לערוץ אנוש לירא אנוש, כי מצאנו מלת יראה במ"ם כמו יראו מה' ובלא מ"ם כמו יראוך עם שמש, או תהיה מלת מן הארץ, מושכת אחורנית כמו אדם פטדה וברקת.הפרק הבא    הפרק הקודם