רשי, תהלים פרק קגפרק קג, א

ברכי נפשי.
חמשה ברכי נפשי יש כאן כנגד חמשה עולמות שאדם דר בהם, כמו שאמרו רבותינו במסכת ברכות דר במעי אמו ינק משדי אמו וכן כלם.

פרק קג, ה

תתחדש כנשר נעוריכי.
כנשר הזה שמחדש כנפיו ונוצה משנה לשנה, ויש מדרש אגדה על מין נשר שכשמזקין חוזר לנערותו.

פרק קג, ז

יודיע דרכיו.
מודיע דרכיו למשה.

פרק קג, יד

זכור כי עפר אנחנו.
זכור הוא ולא שכח שאנחנו עפר ויודע שאנוש כחצר ימיו וגו'.

פרק קג, טז

רוח עברה בו.
אם עברה חולי של מיתה.

פרק קג, יט

משלה.
מושלת.

פרק קג, כב

ברכו ה' כל מעשיו.
אשר הם בכל מקומות שממשלתו שם.

הפרק הבא    הפרק הקודם