ילקוט שמעוני, תהלים פרק קז


סימן תתסו
הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר -
למה אשר גאלם מיד צר?
ז"ש הכתוב: למעני למעני אעשה.

למה למעני למעני שני פעמים?
אמר הקב"ה: כשהייתם במצרים גאלתי אתכם, בשביל שמי שלא יתחלל בגוים, הה"ד: וידעתם כי אני ה', אף מאדום איני עושה אלא למען שמי, שנאמר: ויושיעם למען שמו.

אמר רבי הונא הכהן:
הוא שמשה מוכיחן בסוף משנה תורה (וידעת כי) לא בצדקתך וביושר לבבך, הרי שאמר הקב"ה לא עשיתי לא בזכות אברהם יצחק ויעקב, אלא בשביל שמי הגדול.
אמר דוד: הואיל ובשביל שמו עשה, נקלס להקב"ה: הודו לה' כי טוב.

יאמרו גאולי ה' –
אלו ישראל.
וכן ישעיה אומר: ופדויי ה' ישובון, לא פדויי אליהו ולא פדויי המשיח אלא ופדויי ה'.

ויצעקו אל ה' בצר להם -
אמר ר' יצחק:
ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם (כתוב בתרי עשר ברמז תקנ"א).

יורדי הים באניות -
אמר רב יהודה:
ארבעה צריכין להודות:
יורדי הים,
והולכי מדברות
ומי שהיה חולה ונתרפא
ומי שהיה חבוש בבית באסורים ויצא.

יורדי הים מנא לן?
שנאמר: יורדי הים באניות וגו'

יודו לה' חסדו -
הולכי מדברות מנלן?
דכתיב: תעו במדבר בישימון דרך וגו'.

יודו לה' חסדו -
מי שהיה חבוש בבית האסורין מנא לן?
דכתיב: יושבי חשך וצלמות וגו'

יודו לה' חסדו -
מי שהיה חולה ונתרפא, כתיב: אוילים מדרך פשעם וגו' כל אוכל תתעב נפשם וגו'

יודו לה' חסדו -
מאי מברך?
אמר רב יהודה:
גומל חסדים טובים לחייבים.
וצריך לאמרו קמי עשרה, שנאמר: וירומוהו בקהל עם.

אמר מר זוטרא:
והוא דאיכא, תרי רבנן בינייהו, שנאמר: ובמושב זקנים יהללוהו. וינחם אל מחוז חפצם. הנכנס לכרך בחלום חפציו נעשין לו, שנאמר: וינחם אל מחוז חפצם.

שופך בוז על נדיבים -
האי מאן דפגע באיתתא בעידנא דסלקא מטבילת מצוה, אי איהו קדים ומשמש אחידא ליה לדידיה רוח זנונים, אי איהו קדמה ומשמשה אחידא לה לדידה רוח זנונים.
מאי תקנתיה?
לימא הכי: שופך בוז על נדיבים וגו'.


הפרק הבא    הפרק הקודם