ראב"ע תהלים פרק קח

[קח, א]
שיר מזמור לדוד -

[קח, ב]
נכון לבי -
שאשיר.

אף כבודי -
נכון, כדרך שמח לבי ויגל כבודי.

ורבי משה אמר:
אף כבודי תזמר.
[קח, ג]
עורה -
דרך משל שיעיר הנבל מאליו בעת שיאיר השחר.

ורבי משה אמר:
כי אעירה פועל יוצא, כמו וירעני.

וטעם עורה הנבל –
כי אני אעירך בשחר.

[קח, ד]
אודך -
אמר: אזמרך בשחר במסתרים, גם אזמרך ביום בגלוי:

[קח, ה]
כי מעל -
יותר.

וטעם ועד שחקים –
שאין העין רואה גבוהים מהם.

[קח, ו]
רומה -
הטעם אזמרך בלאומים וזאת היא זמירתי שאודיע כי גדול מעל שמים חסדך ואתה אלהים הראה שאתה רם על השמים בהושיעך אותי, על כן אחריו למען.
שאר המזמור פירשתיו במזמור: על שושן עדות והוא במזמור ששים.


הפרק הבא    הפרק הקודם