רשי, תהלים פרק קטפרק קט, א

אלהי תהלתי אל תחרש.
על כל ישראל נאמר.

פרק קט, ב

כי פי רשע.
ישמעאל.

פרק קט, ד

תחת אהבתי.
אותך ישטנוני. ואני תפלה. ואני מתפלל אליך תמיד (מצאתי).

פרק קט, ה

רעה תחת טובה.
שבעים פרים אני מקריב בכל שנה בשביל שבעים אומות ומבקש לגשמים והם מריעים לי (בשוחר טוב).

פרק קט, ז

בהשפטו.
לפניך יצא מדינך מחויב ורשע.

פרק קט, ח

פקודתו.
גדולתו פרבושטיא"ה בלע"ז כמו ויפקד המלך פקידים (אסתר ב ד).

פרק קט, י

ושאלו ודרשו מחרבותיהם.
הכל ישאלו עליהם מה נהיתה בפלוני ופלוני מתוך קול חורבה שיצא עליהם. ודרשו. משמע מאת אחרים שהרי נקוד חטף קמץ וכן ושאלו מפי אחרים הוא משמע שישאלו אחרים עליהם, ויש לפתור ושאלו ממשקל חזק יהיו משאלים על הפתחים.

פרק קט, יא

ינקש נושה לכל אשר לו.
אדם הטורח מחזיר ולהוט לעשות דבר נופל בו לשון מתנקש כלומר מוטרף ומתלבט כמו (דניאל ה) וארכובתיה דא לדא נקשן (וכן פן תנקש אחריהם אף כאן יהיה הנושה בעשו את עבודתו שנאמר: ורב יעבד צעיר, לשון אחר: יהיה הנושה נוגע ונקרב לכל אשר לו ינקש שייטאצופי"ץ בלע"ז יהי משפט הנושה נוקש ונשען על כל ממונו וזהו יעקב הנושה בעשו את עבודתו שנאמר: ורב יעבד צעיר מצאתי)

פרק קט, יג
בדור אחר שיבא אחר כורתו ימח שמו וטבעו שאפילו זכרון לא יפול עליו בפי הדור הנולד בעולם לאחר שנשחת שמו שארטרמיר"א בלע"ז.

פרק קט, יד

עון אבותיו.
עון שהעוה על אבותיו, לאברהם שגרע חמש שנים מחייו ולאביו גרם כהיון עינים. וחטאת אמו. שהשחית רחמה ושגרם להעלים יום קבורתה מן הבריות שלא יקללוה שיצא מכריסה עשו, כמו שנאמר: (בראשית ל"ה) ותמת דבורה מינקת רבקה וגומר, אלון בכות בלשון יוני קורין לאחר אלון שאבל אחר היה ליעקב עם של דבורה שמתה אמו והעלימו מיתתה.

פרק קט, טו

יהיו.
העונות האלה נגד ה' תמיד. ויכרת מארץ זכרם. של עשו ואלופיו.

פרק קט, טז

יען אשר לא זכר עשות חסד.
לעסוק באבל אביו כמו שעשה יעקב נזיד עדשים לנחם את יצחק שבאותו היום מת אברהם. איש עני. ישראל.

פרק קט, יז

ויאהב קללה.
קללתו של הקדוש ברוך הוא שכפר בו.

פרק קט, יח

וילבש קללה.
הכניס עצמו בקללה ונוחה לו פריקת עול הקרבן וברכת כהנים וקללת העכו"ם.

פרק קט, יט

תהי לו.
הקללה מעטה כבגד (מצאתי). ולמזח תמיד. חגורה, וכן ומזיח אפיקים רפה (איוב י"ב) אזור החזקים פתח.

פרק קט, כג

כצל כנטותו.
לעת ערב. ננערתי. לשון תשנוק וטרוף ואוטם כארבה שהוא נודד ונע ומטורף, (מצאתי).

פרק קט, כט

ויעטו כמעיל.
העוטה ועוטף כל הגוף לכל לבוש.

הפרק הבא    הפרק הקודם