ראב"ע תהלים פרק יא

[יא, א]
למנצח, איך תאמרו -
טעם איך תאמרו לנכח שונאיו הרשעים ולהם ידבר.

הרכם -
הר שלכם.

וצפור -
חסר כ"ף, כמו: ויקרא אריה על מצפה ה' כי הוא כאריה, כי השם הוא הקורא והעד היות על מצפה בשלש נקודות, כי איננו סמוך, כי הטעם תאמרו לנפשי נודי מעצמך אל הר שלנו, כי את כצפור והנה הקשת דרוכה במו אפל.

[יא, ג]
כי השתות -
מצודות, כמו: והיו שתותיה מדוכאים.

ויש אומרים:
יסודות, כמו וחשופי שת והעד יהרסון וזה רמז לעצות שהם כמו יסודות.

וטעם צדיק מה פעל
כי זה פעל אלהים אל תתרעמו על הצדיק, על כן אחריו ה' בהיכל קדשו - הוא השמים.

עיניו יחזו -
כנגד לירות במו אפל.

[יא, ד]
ה'.
טעם יבחן אם בא רע על הצדיק לענותו הוא ולנסותו ולהוכיחו, כדרך: כי את אשר יאהב ה' יוכיח, רק הרשע לעולם ישנאנו.

[יא, ו]
ימטר -
דמה הרעה הבאה על הרשעים פתאום, כמו הפחים וחברו רקועי פחים והם כדמות אבנים שורפים, שהם יורדים עם המטר.

זלעפות -
כמו: זלעפה אחזתני כמו רעדה.

כוסם -
חלקם.
וככה ה' מנת חלקי וכוסי, והם מפעלי הכפל והעד: תכוסו על השה.

[יא, ז]
כי -
אמר ר' משה:

פנימו תחת פניו וככה כי יסכון עלימו משכיל.
ויפת אמר:
כי הוא על דרך כאשר התעו אותי אלהים.
ולא דבר נכונה, כי לא ימצא לשון רבים עם השם הנכבד רק על שם אלהים לסוד עמוק ולא מצאנו הפנים רואים רק העינים, שהם בם ואין טענה מן פני ה' חלקם כי הוא כמו: פני ה' בעושי רע.
והנכון:
כי יחזו שב למלת יבחנו בני אדם ואם הוא רחוק או יחזו החוזים, כמו: אשר ילדה אותה ללוי.

ומלת ישר –
תאר, והטעם משפט ישר כמו: וישר משפטיך.הפרק הבא    הפרק הקודם