רשי, תהלים פרק יאפרק יא, א

איך תאמרו לנפשי נודי וגו'.
זהו דוגמת כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' (שמו"א כו) שגרשוהו מארץ לחוצה לארץ וכאן הוא אומר בה' חסיתי, שיחזירני להסתפח בנחלתו איך תאמרו אתם טורדי לנפשי נודי הרכם עבור הר שלכם אתה צפור הנודד שכל אדם המיטלטל נמשל לצפור הנודדת מן קינה, כדכתיב: כצפור נודדת מן קינה כן איש נודד ממקומו (משלי כז), שנדד קינך שטרדנוך מכל ההר כצפור הנודדת, נודו כתיב שהוא נדרש אף בישראל שהאומות אומרים להם כן.

פרק יא, ב

כי הנה הרשעים.
דואג ודלטורי הדור המטילין איבה ביני ובין שאול. ידרכון. לשון דריכה נופל בקשת שכשהוא חזק צריך ליתן רגלו עליו כשרוצה לנטותו. קשת. לשונם ידרכו קשתם שקר. כוננו חצם על יתר. הקשת קורד"א דאר"ק בלע"ז. לירות. אהגיט"ר בלע"ז. במו אפל. במסתר. לישרי לב. דוד וכהני נוב.

פרק יא, ג

כי השתות יהרסון.
על ידכם נהרגו כהני ה' הצדיקים שהם שתות של עולם. צדיק מה פעל. דוד שלא חטא מה פעל בכל זאת אתם תשאו עון ולא אני.

פרק יא, ד

ה' בהיכל קדשו.
הרואה ובוחן מעשיהם ואע"פ שבשמים כסאו גבוה עיניו יחזו אתכם בארץ.

פרק יא, ה

ה' צדיק יבחן.
ואם מפני שאני לוקה ונרדף על ידכם אתם מתהללים לאמר אלהים עזבו (לקמן עא) לא כן הוא, אך כן מדתו של הקב"ה לייסר ולנסות הצדיקים ולא את הרשעים, הפשתני הזה כל זמן שיודע שפשתנו יפה הוא מקיש עליה וכשאינו יפה הוא ממעט בכתישה לפי שמתנתקת. שנאה נפשו. ומצניע לו את גמול עונותיו לעולם ארוך ואז ימטר עליהם בגיהנם.

פרק יא, ו

פחים.
לשון פחמים. זלעפות. לשון שריפה ומנחם פתר אותו לשון שער קטב וכן (איכה ה) מפני זלעפות רעב (לקמן קיט) זלעפה אחזתני כלומר ישערו שער (סא"א).

פרק יא, ז

כי צדיק ה' צדקות אהב.
וירחם על הצדיקים ואוהב אותם שפנימו יחזו ישר. ישר יחזו פנימו. מוסב על צדיק ה' צדקות אהב ואותם אשר ישר יחזו פנימו, ורבותינו פתרו הרשעים ידרכון קשת על שבנא וסייעתו ופתרו לישרי לב על חזקיהו וסיעתו, כי השתות יהרסון אם השתות נהרסו על ידם צדיקו של עולם מה פעל, ואין סדר המקראות נופל על המדרש.

הפרק הבא    הפרק הקודם