ילקוט שמעוני, תהלים פרק קיא


סימן תתע
הללויה אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה -
לפי שהקב"ה מגלה סודו לישרים.,
וכתיב: כי אם גלה סודו אל עבדיו וגו'.
וכתיב: אל תירא יעקב וגו' כי אצק מים על צמא, ואין צריכין מי שילמדם אלא, זה יאמר: לה' אני וזה יקרא בשם יעקב, ומי גרם להם?
סוד שגליתי להם, לכך נאמר: בסוד ישרים ועדה.

גדולים מעשי ה' -
הוא גדול, שנאמר: גדול ה' ומהולל מאד,
וכן הוא אומר: אז יאמרו בגוים הגדיל ה' לעשות עם אלה.
מהו שכרו?
כל מי שעושה אותם מלבישו הוד והדר, שנאמר: הוד והדר פעלו, ומהלליו גדולים.
וכן הוא אומר: יראה אל עבדיך פעלך והדרך על בניהם (כתוב ברמז תתרנ"ז).

זכר עשה לנפלאותיו -
כל מה שעשה בעולם הזה לצדיקים לאו כלום הוא, אלא כשיעשה לעולם הבא: וצדקתו עומדת לעד.

טרף נתן ליראיו -
אמר ר' יהושע בן לוי:
טירוף נתן ליראיו בעולם הזה: ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה, אבל לעתיד לבא: יזכור לעולם בריתו.

כח מעשיו הגיד לעמו -
רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי:
מה טעם גלה הקב"ה לישראל מה שנברא ביום ראשון וביום שני?
מפני הכנענים, שלא יהיו מגנין את ישראל לומר: הלא אומה של בוזוזות אתם!
וישראל משיבין להם ואומרים להם: הלא בזוזה היא בידכם, הלא כפתורים היוצאים מכפתור השמידום וישבו תחתם, אלא העולם ומלואו של הקב"ה, כשרצה נתנה לכם וכשרצה נטלה מכם ונתנה לנו, הה"ד: [כח מעשיו וגו'] בשביל לתת להם נחלת גוים.

סמוכים לעד לעולם -
א"ר אלעזר:
סמוכים מן התורה מנין?
שנאמר: סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר.

ראשית חכמה יראת ה' -
מרגלא בפומיה דרבא:
תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים, כדי שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו או באמו או ברבו או במי שגדול ממנו בחכמה, שנאמר: ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם, ללומדיהם לא נאמר אלא לעושיהם, לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה, וכל העוסק בתורה שלא לשמה - נוח לו שלא נברא.
ומה שעשתה חכמה עטרה לראשה, עשתה ענוה סוליתא לרגלה, שנאמר: עקב ענוה יראת ה':

הפרק הבא    הפרק הקודם