רשי, תהלים פרק קיבפרק קיב,ב

דור ישרים.
אשר יבורך יהיה זרעו.

פרק קיב,ד

זרח בחשך אור.
כמו הזריח, ומדרשו הוא עצמו כביכול נעשה להם אור כמו ה' אורי וישעי (לעיל כ"ז).

פרק קיב,ה

טוב איש חונן ומלוה וגו'.
שחונן דלים ומלוה להם ואינו מדקדק לומר אין יכולת בידי, ואת דבריו הצריכין לו במאכל ובמשתה ובכסות מכלכל במשפט ובמדה וחס על נכסיו. יכלכל דבריו במשפט. מנהיג חפציו.

פרק קיב,ז

נכון לבו.
נאמן לבו ליוצרו.

פרק קיב,ח

סמוך לבו.
נשען ובטוח על הקב"ה.

פרק קיב,י

רשע יראה וכעס.
לשון פעל כמו ויכעס לפיכך נקוד חציו קמץ וחציו פתח וטעמו למטה.

הפרק הבא    הפרק הקודם