רשי, תהלים פרק קיגפרק קיג, ה

מי כה' אלהינו.
בשמים ובארץ שהוא מגביהי לשבת ומשפיל לראות, מגביהי משפילי מקימי להושיבי מושיבי כלם יו"ד יתירה בהם.

פרק קיג, ט

עקרת הבית.
ציון שהיא כעקרה יושיבנה. אם הבנים שמחה. כי חלה גם ילדה ציון את בניה, (ישעיה סו).

הפרק הבא    הפרק הקודם