ראב"ע תהלים פרק קיז

[קיז, א]
הללו את ה' כל גוים -
על כן אמר עוד: הללו לפי דעתי, כי טעם כל גוים שהיו תחת יד דוד כמו אם יש גוי וממלכה.

ורבי משה אמר:
כי הוא כלל לכל גוי.
וטעם כי גבר החסד שיעשה עם הכל לחיותם ולכלכלם.
ואמר: ואמת ה' לעולם כנגד הגוים שלא יאמינו בהבליהם וחתם הללו יה - כן עשו תמיד.


הפרק הבא    הפרק הקודם