רשי, תהלים פרק קיזפרק קיז, ב

כי גבר עלינו חסדו.
כלומר ואף כי אנחנו אשר גבר עלינו חסדו. ואמת ה' לעולם. ששמר הבטחתו שהבטיח את האבות.


הפרק הבא    הפרק הקודם