ילקוט שמעוני, תהלים פרק קיז


המשך סימן תתעה
הללו את ה' כל גוים -
שאל ר' שמעון בנו של רבינו הקדוש את אביו:
מי הם כל גוים ומי הם כל האומים?
אמר ליה: כל גוים - אלו ששעבדו בישראל.
כל האומים - אלו שלא שעבדו בהם.
אומרים כל האומים ומה אלו ששעבדו בישראל מקלסין להקב"ה, אנו שלא שעבדנו בהם על אחת כמה וכמה.
התחילו אומרים: כי גבר עלינו חסדו.
אמרה הארץ: ואמת ה' לעולם.

מהו אמת?

אמת ברית שקיימת לאבות, שנאמר: וזכרתי את בריתי יעקוב.

הפרק הבא    הפרק הקודם