רשי, תהלים פרק קיחפרק קיח, א

הודו לה' וגו'.

פרק קיח, ב

יאמר נא ישראל.
לפי שלעולם חסדו.

פרק קיח, ד

יראי ה'.
אלו בני לוי שכתוב בהם מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי (שמות ל"ב) במעשה העגל ונלחמו עם ישראל כשאמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה (במדבר יד).

פרק קיח, ח

טוב לחסות בה' וגו'.
חסיון זה אינו אלא לשון חסיון צל ודבר מועט הוא. מבטח. דבר בריא וסמך חזק ואעפ"כ לחסות בה' טוב מהבטחת בני אדם.

פרק קיח, י

כל גוים סבבוני.
מדבר במלחמות גוג ומגוג שכל הגוים יהיו שם, כמו שנאמר: ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה (זכריה י"ד). אמילם. אכריתה לשון ימולל ויבש (לעיל ב').

פרק קיח, יב

דעכו כאש קוצים.
כל לשון דעיכה נופל על לשון קפיצה ונתור ממהר להיות נתר ונתק ממקומו על כן הוא נופל על לשון אש ועל לשון מים כמו נדעכו ממקומם (איוב ו'), וכן ימי נדעכו (שם יז), וכן נרו עליו ידעך (שם יח), כדרך שלהבת הנתקת מן הפתילה ועולה למעלה כשהיא כבה.

פרק קיח, יג

דחה דחיתני לנפול.
אתה אויבי.

פרק קיח, יד

עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה.
עזי וזמרת גבורת הקב"ה היה לי לישועה, עזי יו"ד יתירה כי לא מצינו במקרא עזי נקוד חטף קמץ אלא שורק חוץ משלשה מקומות שהוא סמוך אצל וזמרת וע"כ וזמרת דבוק לתיבת השם ואינך יכול לפרשו וזמרתי, ואל תתמה על ויהי לי שלא אמר היה לי לישועה שהרבה כאלה במקרא, ואשר לא שם לבו וגו' ויעזוב את עבדיו וגו' (שמות ט') היה לו לכתוב עזב.

פרק קיח, טו

קול רנה וישועה.
תהיה לעתיד באהלי צדיקים ומהו קול הרנה ימין ה' עשה חיל ימין ה' רוממה וגו'.

פרק קיח, טז

ימין ה' רוממה.
מדרש אגדה עליונים ברא הקב"ה בימין לפיכך לא שלטה בהם מיתה, שנאמר: אף ידי יסדה ארץ (ישעיה מה) זה שמאל וימיני טפחה שמים זה ימין וכן אמר המשורר ימין ה' רוממה שבראת אותם שברומו של עולם היא ימין ה' שתעשה חיילות של צדיקים לעתיד לבא וגם בה יחיה אותם ויחיו לעולם ואז לא אמות כי אחיה לעולם.

פרק קיח, יז

לא אמות.
אני כנסת ישראל כע"א מיתת עולם כי אחיה וגו'.

פרק קיח, יח

יסור יסרני יה.
בגלות ושם נתכפרו כל עונותי ולמות לא נתנני.

פרק קיח, יט

פתחו לי שערי צדק.
ואלו הן שערי צדק.

פרק קיח, כ

זה השער.
של בית המקדש שהוא לה' והצדיקים יבואו בו ושם אודך כי עניתני מן הגלות.

פרק קיח, כב

אבן מאסו הבונים.
עם שהיו שפל בין האומות.

פרק קיח, כג

מאת ה' היתה זאת.
כך יאמרו הכל.

פרק קיח, כו

ברוך הבא בשם ה'.
יאמרו למביאי הבכורים ולעולי הרגלים. ברכנוכם. ברכנו אתכם.

פרק קיח, כז

אסרו חג בעבותים.
הזבחים והחגיגות שהיו נקיים ובדוקין ממום קושרין בכרעי מטותיהם עד שיביאום לעזרה בקרנות המזבח, ויש לפתור כל סוף המזמור הזה מלא אמות כי אחיה בדוד עצמו. יסור יסרני יה. על מעשה בת שבע ביסורין כגון תחת הכבשה ישלם ארבעתים (שמו"ב י"ב) ששה חדשים נצטרע דוד. ולמות לא נתנני. שנאמר: גם ה' העביר חטאתך לא תמות (שם). פתחו לי שערי צדק. ואלו הן שערי צדק אותם השערים של בתי כנסיות ומדרשות אשר הם לה' והצדיקים באים בהם. אודך כי עניתני. מכאן ואילך אמר דוד ושמואל וישי ואחי דוד כמו שמפורש בערבי פסחים מי שאמר זה לא אמר זה.

הפרק הבא    הפרק הקודם