רשי, תהלים פרק קיטפרק קיט, ג

אף לא פעלו עולה.
אשריהם אם כל זה בהם. בדרכיו הלכו. אע"פ שלא פעלו עולה אין שכרם שלם אלא אם כן בדרכיו הלכו וכן הוא אומר (לעיל לה) סור מרע ועשה טוב אע"פ שאתה סר מרע אין הכל שלם אלא אם כן תעשה טוב (מדרש אגדה).

פרק קיט, ה

אחלי יכונו דרכי.
אל"ף יסוד בתיבה הנופל ממנו לפרקים כמו אל"ף שבאחותי באזניכם (איוב יג) ואל"ף של אסוך שמן (מלכים ב ד) אחלי תפלותי אלו הן שיכונו דרכי וכן (שם ה') אחלי אדני לפני הנביא אשר בשמרון וגו' צורכי אדוני להתפלל שילך לפני הנביא אשר בשומרון ולשון אחליות סיהיי"ט בלע"ז כאדם האומר הלואי והייתי נביא וחכם.

פרק קיט, יא

בלבי צפנתי.
לא נתתיה להשתכח ממני.

פרק קיט, טז

אשתעשע.
אתעסק כמו ישעה האדם על עושהו (ישעיה י"ז) ואל ישעו בדברי שקר (שמות ה').

פרק קיט, יז

גמול על עבדך.
דבר שאחיה בו בגמול חסדך.

פרק קיט, יח

נפלאות מתורתך.
דברים המכוסים בה שאינם מפורשים בה. מתורתך. נפלאים מפירושי תורתך שאינם מפורשים בה (מצאתי).

פרק קיט, יט

גר אנכי בארץ.
ימים מועטים. אל תסתר ממני. מצותך הנעלמות שאוכל לקיימם שאם לא עכשיו אימתי.

פרק קיט, כ

גרסה.
משתברת נפשי מחמת תאוה כמו (ויקרא ב) גרש כרמל, ומנחם חבר לתאבה עם מתאב אנכי את גאון יעקב (עמוס ו') ושניהם לשון שבר.

פרק קיט, כב

גל מעלי.
לשון גלגול כמו ויגל את האבן (בראשית כט).

פרק קיט, כג

בי נדברו.
אע"פ שמלכי אומות העולם מתלוצצים עלי שאני עוסק בתורה.

פרק קיט, כד

שעשועי.
עסקי.

פרק קיט, כה

חיני כדברך.
כמו שהבטחתני על ידי נתן הנביא טובה.

פרק קיט, כו

ספרתי.
לך את צרכי ואת חטאתי ואתה עניתני.

פרק קיט, כח

דלפה נפשי.
נטפה כלומר נחסרת והולכת.

פרק קיט, ל

משפטיך שויתי.
שמתי עצמי למשפטיך ודבקתי בעדותיך לבחור בדרך אמונה לך אני שואל דרך שקר הסר ממני.

פרק קיט, לג

ואצרנה עקב.
אשמרנה בכל מעגלותיה ועקבי נתיבותיה לשון עקבי טראצ"ש בלע"ז.

פרק קיט, לח

הקם לעבדך אמרתך.
אשר הבטחתני. אשר ליראתך. שאהיה אני וזרעי יראי שמך שעל מנת כן הבטחתני אם ישמרו בניך את דרכם וגו' (מלכים א ב').

פרק קיט, לט

העבר חרפתי.
מחול לי על אותו עון ושוב לא יוכלו אויבי לחרפני בו. כי משפטיך טובים. וכבר אני מקבל עלי לשלם הכבשה ארבעתים.

פרק קיט, מא

ויבואני.
תשועתך תבא אלי כאמרתך שהבטחתני.

פרק קיט, מג

ואל תצל מפי דבר אמת.
ואל תבדל מפי דבר אמת כמו ויצל אלהים את מקנה אביכן (בראשית לא) (מצאתי). דבר אמת עד מאד. בכל הוראותי ובכל דיני שלא אכשל בהם. יחלתי. קויתי.

פרק קיט, מה

ואתהלכה ברחבה.
בהלכה מרווחת ופושטת בישראל. דרשתי. בקשתי.

פרק קיט, מט

זכר דבר.
אשר יחלתני ע"י נתן הנביא לעבדך.

פרק קיט, נב

משפטיך מעולם.
שאתה מביא יסורין וחוזר מחמתך וסולח ועל כן אתנחם.

פרק קיט, נה

זכרתי בלילה.
בעת צרה ואפילה.

פרק קיט, נו

זאת היתה לי.
עטרת ההולמת אותי לי לעדות ולזרעי הראוי למלוך בשכר שפקודיך נצרתי כך דרשוהו חכמי ישראל (מצאתי).

פרק קיט, נז

לשמר דבריך.
קיים דבריך שיחלתני בכך אתה חלקי.

פרק קיט, נח

חליתי פניך.
בלשון חלקי ה' אמרה נפשי על כן אוחיל לו (איכה ג').

פרק קיט, נט

חשבתי דרכי.
הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה, לפיכך ואשיבה רגלי אל עדותיך כי ראיתי שהיא הטובה שבכולן.

פרק קיט, סא

חבלי רשעים עודוני.
סיעות של רשעים שללוני כמו (בראשית מט) יאכל עד, כך חברו מנחם, ויש לפותרו לשון עוד כלומר נוספו ורבו עלי.

פרק קיט, סז

טרם אענה.
אותך במצותיך טרם הגיתי בהם בבתי מדרשות אני שוגג בהם וחוטא ועתה משנעניתי בהם תורתך שמרתי שהמדרש מלמדני לסור מן העבירה לכן אני מבקש ממך טוב טעם ודעת למדני. אענה. לשון שונה והוגה בבית המדרש הוא כמו תען לשוני אמרתך, וכן (מלאכי ב') יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאהלי יעקב ער בחכמים ועונה בתלמידים.

פרק קיט, סט

טפלו עלי שקר.
חברו עלי שקר וכן ותטפל על עוני (איוב יד).

פרק קיט, עא

טוב לי כי עניתי.
שנתיסרתי ועוניתי למען אשוב מדרך רעה ואשמור חקיך, בפירושים אחרים מצאתי כן טוב לי כי עניתי וגו', טוב היה בעיני כשהייתי סובל יסורים כדי ללמוד תורה בצער.

פרק קיט, עד

יראיך יראוני.
בטובה וישמחו כי כגמולי גמולם שהרי מיראיך אני ולדברך יחלתי.

פרק קיט, עה

ואמונה עניתני.
בדין עניתני.

פרק קיט, עח

כי שקר עותוני.
כי על חנם הרשיעוני (מצאתי) , אומר אני על לבון פנים שאומר לו הבא על אשת איש מיתתו במה והוא לא חטא.

פרק קיט, עט

ישובו לי יראיך.
שפירשו הימנו סנהדרין כשנצטרע מאותו עון, אף אם גרושה היא נתן עיניו בה כל הנוגע לא ינקה.

פרק קיט, פא

כלתה וגו' נפשי.
אוותה.

פרק קיט, פב

כלו עיני.
צופים תמיד עד כי כלו.

פרק קיט, פג

כנאד בקיטור.
כנאד של עור המתייבש בעשן.

פרק קיט, פד

מתי תעשה.
שאראה בימי.

פרק קיט, פה

כרו לי שיחות.
לא כתורה הבאים לפסלני.

פרק קיט, פו

כל מצותיך אמונה.
מואבי ולא מואבית והם על שקר רדפו לאסרני. שקר רדפוני. לשוא רדפוני אויבי.

פרק קיט, פז

כמעט כלוני.
כלא הייתי אהיה בארץ ואני עמדתי על בוריי, וכן לי קוו רשעים לאבדני מבא בקהל. וכן פתחת למוסרי (לעיל קט"ז).

פרק קיט, צו

לכל תכלה וגו'.
לסלסל ולפלפל בה לכל תכלה. לכל סיום דבר יש קץ גבול אבל מצותיך אין קץ וגבול לתכליתם (מצאתי).

פרק קיט, צח

מאויבי תחכמני מצותיך.
על דואג ואחיתופל אמרו דלא אתיא להו שמעתא אליבא דהלכתא לעולם סוד התורה בידי שכן, מכל מלמדי השכלתי מזה למדתי קצת ומזה למדתי קצת לאחר שלמדתי מרבי מובהק.

פרק קיט, צט

שיחה לי.
כל שיחתי היתה בם.

פרק קיט, קא

כלאתי רגלי.
מנעתי כמו (שמו"א כ"ה) אשר כליתני היום מבוא בדמים.

פרק קיט, קג

נמלצו.
נמתקו.

פרק קיט, קה

נר לרגלי דברך.
כשאני בא להורות הוראה אני רואה בתורה והיא מפרשת אותי מן האסור כנר המציל את האדם מן הפחתים.

פרק קיט, קז

נעניתי.
נעשיתי עני ושפל כמו לענות מפני (שמות י') וענה גאון ישראל בפניו (הושע ה') תרגום יונתן וימאך, ועני חשוב כמת לפיכך חייני כדבריך, נעניתי חולי הוא שמטרף את הדעת ושמו עניה בלשון משנה.

פרק קיט, קח

נדבות פי.
דבר רצוי שפי מתנדב לך, כל נדבה לשון רצון הוא.

פרק קיט, קט

נפשי בכפי תמיד.
הרבה נסתכנתי בסכנות רבות קרובות למיתה ואעפ"כ אני תורתך לא שכחתי על דרך חש בראשו יעסוק בתורה.

פרק קיט, קיב

לעולם עקב.
על מעגלותם ועל נתיבותם.

פרק קיט, קיג

סעפים שנאתי.
חושבי מחשבות און כמו (איוב כ') לכן שעיפי ישיבוני, (מלכ"א י"ח) על שתי הסעיפים כשאתה קורא סעיפים הוא שם המחשבה וכשאתה קורא סעפים נופל הלשון על החושבים אותם.

פרק קיט קיז
ואשעה בחקיך. ואתעסק כמו ואל ישעו בדברי שקר (שמות ה'). דבר אחר: ואשעה לשון ספור ושנון כדמתרגמינן ולשנינה ולשועין.

פרק קיט, קיח
סלית. רמסת נתתם למרמס כמו חלה כל אבירי ה' (איכה א).

פרק קיט, קכ

סמר.
כמו (איוב ד') תסמר שערת בשרי כאדם שעמד שערותיו הריציי"ר בלע"ז. ומשפטיך יראתי. מפורענות גזרותיך.

פרק קיט, קכב

ערב עבדך.
לשון הצלה גארנטיא"ה בלע"ז היה ערב בשבילי לנגד הרעה כלומר היה ערב שאשמור פקודיך.

פרק קיט, קכג

ולאמרת צדקך.
הבטחה שהבטחתני.

פרק קיט, קכו

עת לעשות לה' וגו'.
מוסב על מקרא שלפניו הבינני ואדעה עדותיך להבין עת לעשות לשמך איך יעשו אותם שהפרו תורתך למצוא רצון וסליחה ותמצא להם ואעשה כן על כל עבירה שבידי, ורבותינו דרשו ממנו שעוברין על דברי תורה כדי לעשות סייג וגדר לישראל כגון גדעון ואליה בהר הכרמל שהקריבו בבמה, עוד ראיתי נדרש באגדה פירוש איש פנוי וטיילן העושה תורתו עתים מפר ברית, שאדם פנוי צריך להיות יגע בתורה כל שעות היום.

פרק קיט, קכז

על כן אהבתי.
על אשר אהבתי מצותיך ראוי לך ללמדני עת רצון ומה אעשה לך ותרצני, יש על כן הרבה שפתרונו על אשר כמו כי על כן ראיתי פניך (בראשית ל"ג) כי על כן ידעת חנותינו (במדבר י) , על כן יתרה עשה (ישעיה טו).

פרק קיט, קכח

כל פקודי כל ישרתי.
כל פקודי כל דבר אשר צוית בתורתך. ישרתי. ישרו בעיני ואמרתי עליהם ישרו כל זה כדאי אני שתמחול ותרצה לי.

פרק קיט, קכט

פלאות עדותיך.
מכוסים הם ונפלאים עדותיך מבני אדם יש מצות קלות שהרבית במתן שכרן כגון שלוח הקן. על כן נצרתם נפשי. כלם כי לא נודע איזה יכשר.

פרק קיט, קל

פתח דבריך יאיר.
תחילת דבריך האירו את לב ישראל שאתה המבין פתאים באמרך (שמות כ) אנכי אשר הוצאתיך הודעתם בטובה שעשית להם שקניתם מבית עבדים, לדעת כי אדון אתה להם ויקבלו מלכותך עליהם לא יהיה לך אלהים אחרים וגו' ואח"כ גזרת גזרותיך. דבר אחר: פתח דבריך יאיר תחילת דבריך במעשה בראשית יהי אור. מבין פתיים. משם יבינו הכל ויפתחו להתחיל ולפתוח בדברי תורה, תנחומא.

פרק קיט, קלא

ואשאפה.
לשון בליעה כמו (ירמיה ב') שאפה רוח.

פרק קיט, קלד

פדני מעושק אדם.
מיצר הרע העושק את הבריות בפירושים אחרים מצאתי פדני מעושק אדם, פדני מעושקו של אדם.

פרק קיט, קלט

צמתתני קנאתי.
הקנאה שאני מקנא לשמך על השוכחי דבריך היא צומתה אותי ומקנטת אותי בהם, (מצאתי).

פרק קיט, קמא

צעיר אנכי ונבזה.
כמה דאת אמר: (שמו"א יז) ודוד הוא הקטן, נבזה אני להקטין עצמי אצל עוסקי תורה להתלמד, כי פקודיך לא שכחתי מלסלסל ומלפלפל בהם בצדקתך שבתוכן צדק ואמת עולמית, ואף כי מצאוני צרות היו הם עסקי ולעולם הבינני צדקם ואחיה בהם כי היא חייך וגו' (דברים ל).

פרק קיט, קמו

הסימן של עדותיך דמה בן פר"ץ הוי"ו חולם אבל משאר עדותיך הדלי"ת חולם.

פרק קיט, קמח

אשמורות.
חצי הלילה שתי אשמורות, ולדברי האומר שלש משמרות הוי לילה היה דוד עומד ממטתו בשליש הלילה הראשונה ועוסק בתורה עד חצות, כמו שנאמר: לשיח באמרתך, ומחצות ולהלן עוסק בשירות ותושבחות, כמו שנאמר: חצות לילה אקום להודות לך.

פרק קיט, קנ

קרבו רודפי זמה.
עצת חטאים הולכים בעצת חטאיהם, ומתרחקים מתורתך ליקרב אל עצת רעתם.

פרק קיט, קנא

קרוב אתה.
לרוחקים הללו המתרחקים מתורתך אם ישובו מדרכם.

פרק קיט, קנב

קדם ידעתי מעדותיך.
קודם היות הדבר ידעתיו מתוך עדותיך קדם ירשו את הארץ צוית להם על הביכורים ותרומות ומעשרות וקדם הניחות להם מאויביהם צוית להם והיה בהניח ה' אלהיך לך וגו' (שם כ"ה) להעמיד מלך ולהכרית עמלק ולבנות בית הבחירה. כי לעולם יסדתם. כי על כל הדברים העתידים להיות לסוף העולם יסדת עדותיך.

פרק קיט, קס

ראש דברך אמת.
סוף דברך הוכיח על הראש שהוא אמת שכששמעו האומות אנכי ולא יהיה לך ולא תשא אמרו הכל להנאתו ולכבודו, כיון ששמעו כבד, לא תרצח, לא תנאף, הודו על ראש דברך שהוא אמת.

פרק קיט, קסב

שש אנכי על אמרתך.
על הבטחתך הבטחתני. דבר אחר: על אחת מאמרותיך הסתומים כשאני מבין בה, ורבותינו דרשו על המילה שהיה דוד בבית המרחץ וראה עצמו בלא ציצית ובלא תפילין ובלא תורה אמר אוי לי שאני ערום מכל מצות, כיון שנסתכל במילה שמח ואמר בצאתו מבית המרחץ שש אנכי על אמרתך המילה שמתחלה נתנה במאמר ולא בדבור שנאמר: (בראשית יז) ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור.

פרק קיט, קסד

שבע ביום.
שחרית שתים לפני קריאת שמע ואחת לאחריה ובערב שתים לפניה ושתים לאחריה. על משפטי צדקך. על קריאת שמע שהיא דברי תורה.

פרק קיט, קסו

שברתי.
הוחלתי.

פרק קיט, קסח

כל דרכי נגדך.
אתה יודע כל דרכי.

פרק קיט, קסט

כדברך הבינני.
דברי תורתך כהלכתן וכהווייתן.

פרק קיט, קעא

תבענה.
תדברנה.

פרק קיט, קעב

תען לשוני.
כל עניה לשון קול רם הוא ואב לכולם וענו הלוים ואמרו (דברים כז).

הפרק הבא    הפרק הקודם