רשי, תהלים פרק קכפרק קכ, א

שיר המעלות.
שיאמרו הלוים אותו על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל עד עזרת נשים ויש כאן ט"ו מזמורים של שיר המעלות, ורבותינו אמרו שיסדן דוד להעלות את התהום כמו שמפורש במסכת סוכה, ולפי אגדה פתרונו שיר למאה עולות.

פרק קכ, ב

משפת שקר.
זרעו של הרשע שצדין את הבריות בפיהם בעלילות רשע.

פרק קכ, ג

מה יתן לך.
הקב"ה. ומה יוסיף לך. שמירה ומחיצות הרי את נתונה לפנים משתי מחיצות.

פרק קכ, ד

חצי גבור שנונים.
והרי את הורגת במקום רחוק כחץ. עם גחלי רתמים. כל הגחלים כבו מבחוץ כבו מבפנים ואלו כבו מבחוץ ולא מבפנים. דבר אחר: מה יתן לך מה סופו של הקב"ה לגזור עליך חצי גבורים עם גחלי רתמים חצים מלמעלה וגיהנם מלמטה.

פרק קכ, ה

אויה לי.
אמרה כנסת ישראל כי כבר לקית בגליות רבים הרי גרתי משך עם בני יפת במלכות פרס ויון ומשך.

פרק קכ, ז

אני שלום.
עמהם. וכי אדבר. עליהם שלום המה באים להלחם בי.

הפרק הבא    הפרק הקודם