ילקוט שמעוני, תהלים פרק קכא


המשך סימן תתעח
שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי -
אמר ר"ש בר נחמני:
אשא עיני אל ההרים -
אל ההורים למאלפני ולמעבדני.

מאין יבא עזרי -
מדבר הכתוב ביעקב.

אמר אליעזר בשעה שהלך להביא את רבקה, מה כתיב ביה?
ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו, ואני לא נזם אחד ולא צמיד אחד.

ר' חנינא אמר:
שלח אותו גדוד.

ר' יהושע בן לוי אמר:
שלח עמו, אלא שעמד עשו ונטלו ממנו.
חזר ואמר: מה אנא מוביד סברי מן בריי?
אלא עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ אל יתן למוט רגלך וגו' הנה לא ינום ולא יישן.

ה' ישמרך מכל רע –
מעשו ומלבן.

ישמור את נפשך -
ממלאך המות.

ה' ישמר צאתך ובואך -
ויצא יעקב מבאר שבע.

דבר אחר:
אשא עיני אל ההרים -
למלך המשיח, שנאמר: מי אתה הר הגדול.
ולהיכן הוא בא?
בדרך ההרים, שנאמר: מה נאוו על ההרים רגלי מבשר.

סימן תתעט
שיר למעלות -
ר' אומר:
שיר המעלות אין כתיב כאן אלא למעלות, למי שעתיד לעשות מעלות לצדיקים לעתיד לבא, זו למעלה מזו וזו למעלה מזו, לפי שזו למעלה מזו, שומע אני שיש ביניהם איבה, ושנאה וקנאה ותחרות?
ת"ל: ומצדיקי הרבים ככוכבים.
מה הכוכבים אין ביניהם שנאה ואיבה וקנאה ותחרות,
כך הצדיקים.

ומה הכוכבים אין דומה אורו של זה לאורו של זה,

כך הצדיקים.

ומצדיקי הרבים -
אלו גבאי צדקה.

ר"ש בן מנסיא אומר:
אלו זקנים.
וכן הוא אומר: ואוהביו כצאת השמש בגבורתו.
מי גדול האוהבין או המאוהבין?
הוי אומר: המאוהבין ואוהביו כצאת השמש כ"ש המאוהבין.
מה הכוכבים רמין ומנוטלין על כל באי עולם,
כך הצדיקים.

מה הכוכבים מאירין מסוף העולם ועד סופו,

כך הצדיקים.

מה הכוכבים כתות שאין להם מנין,

כך הצדיקים.
או בין עושין רצונו של מקום בין אין עושים?!
תלמוד לומר: והיה זרעך כעפר הארץ אם עושין רצונו של מקום - הרי הם ככוכבים ואם לאו - הרי הם כעפר הארץ:

הנה לא ינום ולא יישן -
תנן התם:
אף הוא בטל את המעוררין.
מאי מעוררין?
אמר רחבה:
בכל יום ויום היו לוים עומדין על הדוכן ואומרים: עורה למה תישן.
אמר להם: וכי יש שינה לפני המקום והלא כבר נאמר: הנה לא ינום ולא יישן?!
אלא בזמן שישראל שרויים בצער ועבודת אלילים בשלוה, לכך נאמר: עורה למה תישן (כתוב במלכים ברמז ק"ד ובאיכה ברמז תתכ"ג):

הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל -
לא כצורנו צורם - עבודת אלילים עושין יראתם של כסף ושל זהב והם משמרין אותם שלא יגנבו, אוי להם שעובדים לאלוה שצריכין לשמרו, אבל אלהינו אינו כן, אלא אנו ישנים בבתינו והוא משמר אותנו, ואומות העולם עבודת אלילים שלהם ישן והם משמרין אותו.


הפרק הבא