ראב"ע תהלים פרק קכב

[קכב, א]
שיר המעלות, שמחתי באומרים -
אמר רבי משה:

כי זה השיר אמרו דוד שיאמר עם הזמירות בבית השם בעת שיבנה הבית.
ורבי ישועה אמר:
כי זה בעבור הבית שהקים לו דוד בציון.
ויש אומרים:
על הבית השלישי כל אחד מישראל אומרים: שמחתי באומרים - הם עולי רגלים.

[קכב, ב]
עומדות -
הטעם עמדנו להסתכל בנייני החומות ויופי השערים.

והנכון: כי היא היתה מלאה אדם והיינו מתערבים בשערים לא נוכל להכנס מרוב העם הבאים והיוצאים.

[קכב, ג]
ירושלם -
היתה דומה בשלש רגלים למדינה שהתחברו אליה כל בנותיה מסביב בעת הפחד.

[קכב, ד]
ששם, שבטים -
שהם שבטי השם עדות וחק ומצוה לבא שלש פעמים והיו מודים השם בראותם מלכות דוד קיימת, ואם זה המזמור על שלמה, יהיו הכסאות לשלמה ואחיו ואם לעתיד למשיח ולבניו.

[קכב, ו]
שאלו -
פועל עבר, לעולם שואלים על שלום ירושלים כי אז יחוגו אליה ויתפללו לאמר לנכחה ישליו אוהביך שהם אנחנו, או השוכנים שם תמיד.

[קכב, ז]
יהי, בחילך -
הוא הסובב מחוץ לחומה בארמנותיך, לפנים מן החומה.

[קכב, ח]
למען -
לבקש שלומך בעבור אחינו הנכבדים הכהנים והלוים וחסידי ישראל, הדרים בירושלים.

[קכב, ט]
למען -
ונבקש שלומך ושלום אחינו למען בית השם אבקש שיהיה טוב לך.הפרק הבא    הפרק הקודם