ילקוט שמעוני, תהלים פרק קכב


המשך סימן תתעט
שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי וגו' -
אמר ר' יהושע בן לוי:
אמר דוד: שמעתי בני אדם שהם אומרים מתי ימות זקן זה ויבא שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה לרגל, ושמחתי.
א"ל הקב"ה: טוב לי יום בחצריך מאלף - טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח.
אין דור שאין בו ליצנים, מה היו פריצי הדור עושים?
היו הולכים אצל חלונותיו של דוד ואומרים: דוד, אימתי יבנה בית המקדש, ואימתי בית ה' נלך?
והוא אומר: אע"פ שהם מתכוונים להכעיסני תבא עלי שאני שמח, הה"ד: שמחתי באומרים לי בית ה' נלך:

עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים -
אמר ר' יהושע בן לוי:
מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה?
שערי ירושלים שהיו עוסקין בתורה.

ירושלים הבנויה -
אמר ר' יוחנן:
אמר הקב"ה: לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה, שנאמר: בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר.
ומי איכא ירושלים למעלה?
אין, דכתיב: ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו.

כעיר שחברה לה יחדו -

אמר ר' יהושע בן לוי:
עיר שהיא עושה כל ישראל חברים, מעתה אפילו בשאר ימות השנה.

אמר ר' זעירה:
ובלבד ששם עלו שבטים:

שבטי יה עדות לישראל -
אמר רבא אמר רב אדא אמר רב:
כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו, כשהקב"ה מעיד על השבטים, אין מעיד עליו, שנאמר: ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל.

אימתי עדות לישראל?

בזמן שהשבטים שבטי יה:

סימן תתפ
דבר אחר:
אמר הקב"ה: שמי מעיד על ישראל שלא נטמאו במצרים בזנות.
ומנין שלא נחשדו על העריות?
שנאמ: ויצא בן אשה ישראלית, להודיע שבחן של ישראל שלא היתה ביניהן אלא זו בלבד ופרסמה הכתוב.
ומפורש בקבלה: גן נעול אחותי כלה - אלו הזכרים,
גן נעול מעין חתום - אלו הנקבות.

ור' נתן:
גן נעול -
אלו הנשואות,
גן נעול
- אלו הארוסות.

דבר אחר:
גן נעול - גל נעול, שתי ביאות.

אמר רבי:
אין ירושלים נבנית אלא בזכות השבטים, שנאמר: ירושלים הבנויה וסמיך ליה ששם עלו שבטים.

כי שמה ישבו כסאות למשפט -
לדון עבודת אלילים.

שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך -
מה ראו לומר ולירושלים אחר ברכת הצדיקים?
דכתיב: שאלו שלום ירושלים.

היכן מתרוממות קרני הצדיקים?
בירושלים.
תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר: וכל בניך למודי ה',
למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך וגו':


הפרק הבא    הפרק הקודם