ראב"ע תהלים פרק קכג

[קכג, א]
שיר המעלות אליך נשאתי -
ידבר המשורר על גדול הדור שהוא בגלות או במצור, על כן אליך נשאתי.

וטעם היושבי בשמים –
כי כל הגזרות באות משם.

[קכג, ב]
הנה -
אחר כן דבר בעדו ובעד עמו, כי אין כח לעבד להמלט מיד הבאים להרגו - אם לא יושיענו אדוניו.

[קכג, ג]
חננו, כי רב -
זמן רב.

[קכג, ד]
רבת -
מדת זמן.

הלעג השאננים -
כמו הספר המקנה.

הלעג –
לעג השאננים.

והבוז
בוז לגאיונים והיא מלה אחת, כמו עליונים מגזרת גאה.


הפרק הבא    הפרק הקודם