מצודות דוד, תהלים פרק קכגפסוק א
אליך נשאתי וגו'. להיות צופים ומביטים לעזרה
היושבי.
אתה היושב בשמים :

פסוק ב
אל יד. צופים אל יד אדוניהם ליתן להם דבר מה ואינם חדלים מלצפות עד אשר יתן להם:

פסוק ג
כי רב. בא לנו בזיון הרבה עד נשבע ממנו לגודל הרבוי והוא ענין מליצה:

פסוק ד
רבת. הרבה שבעה נפשנו מן הלעג של העכו"ם היושבים שאנן והשקט
הבוז.
מן הבזיון אשר הוא לגאי יונים ר"ל אשר הגאים והמאנים מבזין אותנו וכפל הדבר במ"ש למרבית הבזיון:

הפרק הבא    הפרק הקודם