רשי, תהלים פרק קכגפרק קכג, א

שיר וגו' היושבי.
יו"ד יתירה.

פרק קכג, ד

הלעג השאננים.
לעג הגוים השאננים שבענו. הבוז. שבזו את גיא היונים היא ירושלים. לגאיונים. כתיב חד וקרינן תרין.

הפרק הבא    הפרק הקודם