רשי, תהלים פרק קכדפרק קכד, ג

בחרות אפם בנו.
כשחרה אפם בנו. בחרות. כמו בעשות.

פרק קכד, ד

נחלה.
לשון חולי.

פרק קכד, ז

נפשינו נמלטה.
מהם כצפור אשר נמלטה מפח יוקשים.

הפרק הבא    הפרק הקודם