רשי, תהלים פרק קכהפרק קכה, א

שיר המעלות הבוטחים בה'.
לא ימוטו כהר ציון אשר לא ימוט כי כאשר ירושלים הרים סביב לה כן הקב"ה סביב לעמו.

פרק קכה, ג

כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים.
כי לא יתן הקב"ה את ממשלת הרשעים לנוח על הצדיקים למען כי הצדיקים נזהרין מלשלוח ידיהם בעולה.

פרק קכה, ה

והמטים עקלקלותם.
על הבריות למצוא עלילות רשע יוליכם ה' את פועלי און.

הפרק הבא    הפרק הקודם