רשי, תהלים פרק קכחפרק קכח, א

שיר המעלות אשרי כל ירא ה'.
כל אלו תוכחות ומוסרים לפי שכתוב אשרי האיש אשרי איש, לכך נאמר כאן כל לרבות אשה.

פרק קכח, ב

יגיע כפיך.
הנהנה מיגיע כפו נוחל שני עולמות (במס' ברכות).

פרק קכח, ג

כגפן פוריה.
בניה מרובין. בירכתי ביתך לפי שדרך תשמיש להיות בצנעה. דבר אחר: בירכתי אם אשתך נידה תשימנה בירכתי ביתך שלא תתרגל אצלה. בניך כשתילי זיתים. מה זיתים אין להם הרכבה כך אין בבניך פסול.

פרק קכח, ה

מציון.
שהוא שער השמים. ועוד בזכות ציון היו פרים ורבים, דכתיב: (מלכ"א ד) יהודה וישראל רבים. בטוב ירושלים. ושמחת בכל הטוב.

פרק קכח, ו

וראה בנים לבניך.
ולא יבואו לקטטה עבור חליצה ואז שלום על ישראל תוספות. בנים לבניך. ירשו נחלה ואין אשה זקוקה ליבם אז שלום בעולם.

הפרק הבא    הפרק הקודם