רשי, תהלים פרק קכטפרק קכט, ג

חרשים האריכו למעניתם.
הוא תלם המחרישה כבחצי מענה צמד שדה.

פרק קכט, ו

שקדמת שלף יבש.
שקודם שישלפוהו ויתלשוהו ממקומו הוא יבש.

פרק קכט, ז

וחצנו.
כמו (ישעיה מ"ט) והביאו בניך בחוצן איישיל"א בלע"ז, וכן גם חצני נערתי.

הפרק הבא    הפרק הקודם