רשי, תהלים פרק יגפרק יג, ב

עד אנה.
ד' פעמים כנגד ארבעה גליות ובשביל כל ישראל נאמר.

פרק יג, ד

פן אישן המות.
שהמיתה נקראת שינה וישנו שנת עולם (ירמיה נא).

הפרק הבא    הפרק הקודם