רשי, תהלים פרק קלבפרק קלב, א

שיר המעלות זכור ה' לדוד את כל ענותו.
ענוי נפשו אשר טרח ועמל למצוא לך מקום.

פרק קלב, ה

עד אמצא מקום.
עד שיודע היכן יהיה מקום מקדשו (מצאתי).

פרק קלב, ו

שמענוה.
הבשורה. באפרתה. במקום החשוב והמעולה כמו (שמו"א א') בן תחו בן צוף אפרתי חשוב אבגינוס. דבר אחר: שמענוה באפרתה בספר יהושע (ט"ו) שבא מאפרים, בכל התחומין הוא אומר (שם) ועלה הגבול ותאר הגבול, וכאן הוא אומר ועלה הגבול אל כתף היבוסי ירושלים, נמצאת ירושלים גבוה מכל הארצות והוא ראוי לבית המקדש, שנאמר: (דברים יז) וקמת ועלית אל המקום וגו', מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל כך נדרש בשחיטת קדשים. מצאנוה בשדי יער. בגבול בנימן שנמשל לחית העיר שנאמר: בנימין זאב יטרף (בראשית מ"ט).

פרק קלב, ז

נבואה.
שמה למשכנותיו.

פרק קלב, י

אל תשב פני משיחך.
שלמה בבואו להכניס שם את הארון.

פרק קלב, יב

ועדותי זו אלמדם.
זו אשר אלמדם.

פרק קלב, טו

צידה.
מזונה.

פרק קלב, יח

יציץ.
יאיר כמו ונוצצים כעין נחושת קלל (יחזקאל א').

הפרק הבא    הפרק הקודם