רשי, תהלים פרק קלגפרק קלג, א

שיר וגו'.
הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, כשישב הקב"ה בבית הבחירה עם ישראל הקרויין אחים ורעים ויהיה גם הוא יחד עמהם.

פרק קלג, ב

כשמן הטוב.
שנמשח בו אהרן הכהן. שיורד. מראשו אל זקנו אל פי ראש הכתונת שלו שהזקן שוכב על פי הכתונת, כן נעים טל חרמון שגבוה על הררי ציון והטל יורד מחרמון להררי ציון, כשם ששמן המשחה לגדולה כך הר ציון לתפארת ולכבוד לישראל, כשם ששמן הטוב כן טל חרמון כזה כן זה כמו והיה כעם ככהן (ישעיה כ"ד). ורבותינו דרשו שבת אחים משה ואהרן לענין מעילה בשמן המשחה במסכת הוריות כל המזמור, אבל יש בדברי תורה וקבלה משל ומליצה ודברי חכמים וחידותם ועיקר שיר המעלות על בית המקדש נאמר.

הפרק הבא    הפרק הקודם