ילקוט שמעוני, תהלים פרק קלג


המשך סימן תתפג
שיר המעלות לדוד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן שיורד על פי מדותיו -
שנו רבותינו:
כמין שני טפי מרגליות היו תלויין לאהרן בזקנו.

אמר ר' פפא תנא:
כשהוא מספר עולות ויושבות לו בעיקרי זקנו, ועל דבר זה דאג משה.
אמר: שמא מעלתי בשמן המשחה?
יצאה בת קול ואמרה: כטל חרמון.
מה טל אין בו מעילה, אף שמן המשחה אין בו מעילה.
ועדין היה אהרן דואג, שמא משה לא מעל ואני מעלתי?
יצאה בת קול ואמרה: הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.
מה משה לא מעל אף אתה לא מעלת (כתוב בשמואל ברמז קכ"ח וברמז שצ"ב):

כטל חרמון שיורד על הררי ציון -
כל פעולות ונחמות טובות מציון.

הפרק הבא    הפרק הקודם