רשי, תהלים פרק קלהפרק קלה, א

הללויה הללו את שם ה' וגו'.

פרק קלה, ז

ברקים למטר עשה.
הם זהרורי הרקיע המבריקים ומאירים לפני המטר שקורין אשלייר"ש בלע"ז. מוצא. לשון מציאה כלומר אוצרות תקן לרוח ושם הם מצויים לו לשלחם במשלחתו.

פרק קלה, ט

בתוככי.
כמו בתוך.

פרק קלה, יג

ה' שמך לעולם.
כגדולתך וכממשלתך אז כן הוא גם עתה והיכולת בידך לדון ולנקום נקמתנו.

פרק קלה, יד

כי ידין ה' עמו.
ישפוט משפטם מאויביהם. יתנחם. יתעשת יתעכב.

פרק קלה, יז

אף אין יש רוח בפיהם.
גם רוח אין בפיהם אפילו כבהמה זו כל שכן שלא ידברו כאדם ומאחר שאין בהם רוח אין צריך לפרש רוח החוטם, אף זה פתח, ואף להם ולא יריחון קמץ (סא"א).

פרק קלה, כ

יראי ה'.
אלו הגרים (מצאתי).

הפרק הבא    הפרק הקודם