רשי, תהלים פרק קלופרק קלו, ד

לעשה נפלאות גדולות לבדו.
בראשונה לא נברא מלאך כשעשאן לנפלאות הללו השמים והארץ השמש והירח.

פרק קלו, י

למכה מצרים בבכוריהם.
בכוריהם לא נאמר אלא בבכוריהם עמדו בכורים וקפחו שוקן של אביהם המעכבים בישראל כששמעו נגע עשירי מפי משה.

פרק קלו, יג

לגזרים.
י"ב קרעים לי"ב שבטים.

פרק קלו, יז

מלכים גדולים.
כאן רמז לשון אחר: מלכים והשוה להם פרעה וחילו ומכת מצרים למלכים אדירים קשים מהם שקול סיחון כנגד כלם כל אחד לעצמו וכן פירש למעלה לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען, כן באגדה.

פרק קלו, כג

שבשפלנו זכר לנו.
במצרים זכר לנו.

פרק קלו, כד

ויפרקנו.
מתוכם והפליא לנו כל זה.

פרק קלו, כה

נותן לחם.
רמז כאן חסד כל המעשים.

פרק קלו, כו

הודו לאל השמים.
המכין בהם מזון לכל בריה, עשרים וששה כי לעולם חסדו נאמרו במזמור זה, כנגד עשרים וששה דורות שהיה העולם בלא תורה ונתקיים בחסדו של הקב"ה.

הפרק הבא    הפרק הקודם