רשי, תהלים פרק קמאפרק קמא, ב

משאת כפי.
מה שאני נושא כפי אליך.

פרק קמא, ג

שיתה ה' שמרה לפי.
בהתפללי לפניך להיותי מדבר צחות שיהיו לרצון. דל שפתי. היא שפה העליונה כמו דלתות שפתי.

פרק קמא, ד

אל תט לבי.
אל יהיה נוטה לרע. את אישים. עם אנשים (מצאתי). ובל אלחם במנעמיהם. ולא אהיה מיסב בסעודתם.

פרק קמא, ה

יהלמני צדיק חסד ויוכיחני.
טוב לי שיוכיחני וייסרני נביא אמת וצדק שכל מהלומיו ותוכחתו חסד. שמן ראש אל יני ראשי. שמן מלכות שהוצק על ראשי כמו שנאמר: (לעיל כ"ג) דשנת בשמן ראשי אל יסיר את ראשי מתוכחת הצדיק ללכת וללחום את פועלי און. כי עוד. כי כל עוד ותפלתי בפי הרי היא בשביל רעותיהם של פועלי און שלא אכשל בהם.

פרק קמא, ו

נשמטו בידי סלע שופטיהם.
כי דייניהם ומנהיגיהם של אלו נשמטו מדרך הטוב ביד יצר הרע ולב האבן וקשה כסלע. ושמעו אמרי. הנעימים שאני מדבר במצותיו של הקב"ה ואינם שבים מדרכם הרעה, ורבותינו בברייתא דסיפרא דרשוהו במשה ואהרן שמתו על ידי הסלע אבל איני יכול ליישב המקרא סופו לראשו, ויש ליישבו ולומר דומין אלו לעקשות לאותן שמתו משה ואהרן ע"י הסלע על ידיהם כי אף אלו שמעו אמרים נעימים ואינם שבים.

פרק קמא, ז

כמו פולח.
עצים. פולח. לשון בקוע כמו יפלח כליותי (איוב ט"ו). ובוקע בארץ. כן נפזרו עצמינו להגיע לפתח המות בשביל רעותיהם של עוברי עבירה.

פרק קמא, ח

כי אליך ה' אדני עיני.
מוסב למקראות של מעלה שיתה שמרה לפי ואל תט כי עליך עיני וגו'. אל תער נפשי. אל תשלח נפשי מלפניך כמו ותער כדה אל השקת (בראשית כד).

פרק קמא, י

יפלו במכמוריו רשעים.
יפול הרשע עצמו במכמוריו שהוא פורש לרגלי.

הפרק הבא    הפרק הקודם