ילקוט שמעוני, תהלים פרק קמא


המשך סימן תתפח
מזמור לדוד ה' קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי לך תכון תפלתי קטרת לפניך וגו' (כמלכים ברמז רט"ו):

הפרק הבא    הפרק הקודם