רשי, תהלים פרק קמבפרק קמב, א

במערה.
שכרת בה כנף המעיל אשר לשאול.

פרק קמב, ד

ואתה ידעת נתיבתי.
כמה מוקשים יש בה.

פרק קמב, ה

ואין לי מכיר.
אין בכל משרתי שאול שימחה בידו.

פרק קמב, ח

בי יכתירו צדיקים.
בשבילי יכתירוך צדיקים ויודו לשמך שאתה סומך את יראיך.

הפרק הבא    הפרק הקודם