ילקוט שמעוני, תהלים פרק קמב


המשך סימן תתפח
משכיל לדוד וגו' אשפוך לפניו שיחי וגו', זעקתי אליך ה' אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים –
קורא לארץ ישראל ארץ החיים.

ר' שמעון בן לקיש בש"ר אלעזר הקפר:
מפני שמתי ארץ ישראל חיים תחילה לימות המשיח.
אמר דוד: מתאוה אני לישב בתוכה ואין שאול מניחני אלא כי גרשוני היום מהסתפח וגו' לפיכך זעקתי אליך ה'.

דבר אחר:
מדבר ביעקב:

זעקתי אליך ה' -
בשעה שיצאתי מבית אבי מהו אומר?
אם יהיה אלהים עמדי,
אתה מחסי –
והנה אנכי עמך.

חלקי בארץ החיים - מתאוה אני לחזור לארץ ישראל.
אמר יעקב: ברשות יצאתי, אף אני איני חוזר אלא ברשות.
א"ל הקב"ה: רשות אתה מבקש, הרי הרשות בידך, שנאמר: שוב אל ארץ אבותיך.

הוציאה ממסגר נפשי -
זה נח, שהיה סגור בתבה י"ב חדש.

להודות את שמך -
לתת הודאה לשמך.

בי יכתירו צדיקים -
יתכללון בי צדיקיא.

כי תגמול עלי -
שגמלת ואמרת לי: צא מן התבה שנאמר: וידבר אלהים אל נח לאמר צא מן התבה.

הפרק הבא    הפרק הקודם