ראב"ע תהלים פרק קמג

[קמג, א]
מזמור לדוד ה' שמע תפלתי -
בי"ת בצדקתך כבי"ת ענני במרחב יה.
והטעם: שתראה צדקתך.

[קמג, ב]
ואל, את עבדך -
כמו עם.
והטעם: אם חטאתי לך אל תבא במשפט עמי עתה, כי צרה גדולה יש לי מהאויב וכלל כי לא יצדק לפניך כל חי ואיך אצדק אני?!

[קמג, ג]
כי, דכא -
רמז לבוז ולקלון.

וטעם במחשכים –
שהוא נחבא מפניו, או ידמה צרת הלב ליושב חשך שאיננו רואה.

כמתי עולם -
שיש להם זמן רב שמתו.

[קמג, ד]
ותתעטף -
מחשבת הנפש והעטף קצתה על קצתה.

בתוכי -
הטעם כפול.

[קמג, ה]
זכרתי -
הימים הקדמונים שהושעתני.

ומלת אשוחח
מהפעלים עלומי העי"ן והלמ"ד כפול, כמו יכונן.

[קמג, ו]
פרשתי -
כל המתחנן שיבקש מה ינתן לו בידו, על כן אמר: ידי השתים.

וטעם: כארץ עיפה –
שתקוה למים, כן נפשי תקוה לך.

[קמג, ז]
מהר -
כי כמעט, כלתה רוחי, ונמשלתי עם יורדי בור.
הטעם כפול, או מלת ואל תסתר, בעבור אחרת כמו בטרם הרים יולדו ואל אהיה נמשל עם יורדי בור.

[קמג, ח]
השמיעני -
כאילו קול יקראני ממרום כי משם יעשה עמי חסד.

וטעם בבקר –
כי רובי ההליכות והמלאכות תחלתם בבקר.

וטעם אליך נשאתי נפשי -
כמו: ואליו הוא נושא את נפשו.

[קמג, ט]
הצילני -
אמר רבי מרינוס ז"ל:

כי אליך כסיתי, כמו: בך חסיתי.
והנכון בעיני:
כי מלת לקיחה תהי להפך בעבור אות אחריה, כמו: קחו מאתכם תרומה.
והנה הטעם כמו תנו קחו לי שתקח לצרכו וככה סורה אלי שיסור ממקומו ויבוא אליה והפך זה סורה ממני אם כן מלת כסוי אם אמר: המכסה אני מאברהם ידוע ואם אמר המכסה אני אל אברהם הדבר יהיה להפך.

והנה הטעם הצילני מאיבי ה' - כי אליך אגלה אותם בסתר והנה תיקון הלשון, כי כסיתי זה הדבר מאחרים, כי אין לי צורך לגלות להם, יוכלו לעזור לי לבד אליך לבדך, כי אתה תוכל להצילני.

[קמג, י]
למדני -
הרגילני כטעם: פרא למוד מדבר.

ויש אומרים:
כי דימה עצמו שהוא בתוך הים, על כן יבקש רוח טובה שתניחהו ויצא לארץ, או תחסר אות בי"ת והוא הישר בעיני ברוחך טובה תנחני והתי"ו לנכח השם.

ורבי שלמה ספרדי ז"ל אמר:
כח מהרוח העליונה.
[קמג, יא]
למען -
בעבור שיודיע שמך, או בעבור שאני עובד שמך.

[קמג, יב]
ובחסדך -
עלי לבדי.

וטעם כי אני עבדך
לאות על הפירוש השני בפסוק, למען שמך ה' תחייני.


הפרק הבא    הפרק הקודם