רשי, תהלים פרק קמגפרק קמג, א

באמונתך.
להאמין הבטחה שהבטחתני.

פרק קמג, ג

כי רדף אויב נפשי.
כלומר אם חטאתי לך הרי לקיתי, וכנגד כל ישראל בבבל נאמר מזמור זה.

פרק קמג, ד

ישתומם.
לשון אוטם ותמהון כמו ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם (יחזקאל ג') ותשב תמר ושוממה (שמו"ב י"ג).

פרק קמג, ה

זכרתי ימים מקדם.
שהפלית לנו נסים רבים.

פרק קמג, ו

כארץ עיפה.
בגולה.

פרק קמג, ז

כלתה רוחי.
המתאוה ואינו משיג קרוי כליון עינים וכליון רוח.

פרק קמג, ח

בבקר.
בצמוח הגאולה (מצאתי). הודיעני דרך זו. נשאתי נפשי אליך שתקבל שאלתי (סא"א).

פרק קמג, ט

אליך כסיתי.
תלאותי אני מכסה מכל אדם להגידם אליך.

הפרק הבא    הפרק הקודם