ילקוט שמעוני, תהלים פרק קמג


המשך סימן תתפח
מזמור לדוד ה' שמע תפלתי האזינה אל תחנוני וגו' ואל תבוא במשפט את עבדך -
וכתיב: לדוד שפטני ה'.
אמר דוד: בשעה שאתה דן את הרשעים, שפטני ה'.
ובשעה שאתה דן את הצדיקים, אל תבוא במשפט את עבדך.

כי לא יצדק לפניך כל חי -
(כתוב ברמז תש"ג):

הפרק הבא    הפרק הקודם