ילקוט שמעוני, תהלים פרק קמד


המשך סימן תתפח
לדוד ברוך ה' צורי וגו' הנותן תשועה למלכים -
זה שאול ודוד ואח"כ הפוצה את דוד עבדו,

אמר ר' יצחק:
כשם שהיה דוד מתפלל שלא יפול ביד שאול, כך היה מתפלל שלא יפול שאול בידו.
אמר דוד: רבון העולמים, הרבה שונאים היו לי וכלם גדולים, ולא עמד לנגדי אלא שאול, ביום הציל ה' אותו מכף כל אויביו ומיד שאול.
וכן הוא אומר: על כן קרא למקום ההוא סלע המחלקות.

אשר בנינו כנטיעים -
אמר מר זוטרא בר טוביא אמר רב:
אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא מימיהם.

בנותינו כזויות א-
לו בחורות ישראל שאוגדות פתחיהן לבעליהן.
וכן הוא אומר: ומלאו כמזרק כזויות מזבח,
ואי תימא מהכא: מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן, אלו ואלו מעלה עליהם הכתוב, כאלו נבנה היכל בימיהם, שנאמר: מחוטבת תבנית היכל, לפי שנאמר: ואולך אתכם קוממיות אין לי אלא אנשים, נשים מנין?
תלמוד לומר: בנותינו כזויות מחוטבות תבנית היכל.

כמה היה תבנית היכל?
מאה אמה (כתבו ברמז תע"ט):

אלופינו מסובלים -
רב ושמואל ואמרי לה ר' יוחנן ור' אלעזר,
חד אמר:

אלופים - בתורה ומסובלים - במצות,

וחכמים אומרים:
אלופים בתורה ובמצות ומסובלים ביסורין.

אין פרץ -
שלא תהא סיעתנו כסיעתו של שאול, שיצא ממנו דואג.

ואין יוצאת -
שלא תהא סיעתנו כסיעת דוד, שיצא ממנו אחיתופל.

ואין צוחה -
שלא תהא סיעתנו כסיעתו של אלישע, שיצא ממנו גחזי.

ברחובותינו -
שלא יהא לנו בן או תלמיד, שמקדיח תבשילו ברבים.

דבר אחר:
אלופינו מסובלים -
ר' יוחנן וריש לקיש,
ר' יוחנן אמר:

אלופינו סובלים אין כתיב כאן אלא מסובלים בשעה שהקטנים סובלים את הגדולים, אין פרצה של גלות, כמה דאת אמר: ופרצים תצאנה אשה נגדה.

ואין יוצאת -
אין יציאה של גלות, שנאמר: ויצא מן בת ציון.

ואין צוחה -
אין צוחה של גלות, שנאמר: וצוחת ירושלים עלתה.

(אשרי) יושבי ביתך -
שנו רבותינו:
חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת קודם תפלתן, כדי שיכוונו את לבם לאביהם שבשמים, מנא הני מלי?
אמר ר' יהושע בן לוי דאמר קרא:
אשרי יושבי ביתך וגו'.

אחר תפלתן מנין?
שנאמר: אך צדיקים יודו לשמך וגו' הללוך לא נאמר אלא יהללוך.

אמר ר' יהושע בן לוי:
מכאן לתחית המתים מן התורה.

ואמר ר' יהושע בן לוי:
כל האומר שירה בעולם הזה - זוכה ואומרה לעולם הבא, שנאמר: אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה):


הפרק הבא    הפרק הקודם